ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1751 കേസുകൾ

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=328303 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news