ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് രോഗത്തെ രണ്ടുമാസത്തിൽ അടിച്ചമർത്തിയത് എങ്ങനെ?

https://youtu.be/1GBR0vP-57g