ക്ലാസ്സ് V & VI (Chapter 3 : Part 2) സൺ‌ഡേ കാറ്റക്കിസം II വിശ്വാസപരിശീലനം II തൃശൂർ അതിരൂപത

https://youtu.be/DuvTWqKVsdk

ഛര്‍ദിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചു, മലയാളി കന്യാസ്ത്രീയ്ക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത സൗഖ്യ

https://youtu.be/9cbCDN54AIY