മടിച്ചിയായ പെറ്റൂണിയ എങ്ങിനെ മിടുക്കിയായി എന്ന് കാണാം

മടിച്ചിയായ പെറ്റൂണിയ എങ്ങിനെ മിടുക്കിയായി എന്ന് കാണാം II Ventriloquist II MC KIDS 16

മടിച്ചിയായ പെറ്റൂണിയ എങ്ങിനെ മിടുക്കിയായി എന്ന് Rosalina Ain Benny എന്ന എന്ന മിടുക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചുതരും..

👌 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ….!

👌 ഇത് വെൻട്രിലോക്വിസ്റ് (ventriloquist) എന്ന കലാരൂപം ആണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം… 👏👏👏


നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികൾ ആകാം
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം… നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം ക്രിയാത്മകമായ വിഡിയോകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക (9446080084)


SUBSCRIBE US: https://www.youtube.com/mediacatholica
LIKE US: https://www.facebook.com/mediacatholica

Director
Fr. Justin Poozhikunnel

DOP, VFX & Editing
Fr. Dr. Daijo Poruthur

Mixing
MC Studio, Thrissur

Promotion
Animators, Children’s Ministry

©️ MEDIA CATHOLICA – Official Visual-Audio Platform of Archdiocese of Trichur under the Media Commission

MCKids #Rosary #Pitunia #ventriloquist #Francis_Assisi #Ollur Church#ChildrenMinistry #Solomon #King #mediacatholica #archdioceseoftrichur #syromalabarchurch #christianityinindia #popefrancis #Jesus2020 #Catholic #India #India #Kerala #independence_day #Assumption_of_Mary #KFC #Kids_for_Christ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s