കരുണകൊന്ത പുതിയ ഈണത്തിലും ഭാവത്തിലും

Lyrics Fr. Jaison Kanjiramparayil mcbs Music/ Fr mathews Payyappilly mcbs Singer/ Kester Chorus / Ramesh Murali, O.U Basheer, melin, rani, siji Orchestration/ Jickson jose Anoop Vazhakulam ( vandanam) Flute/ Rajesh cherthala Violin/ Francis Xavier Tabla/ Anand Studio/ Samji Audio Tracks & Riyan kochi Mixed & mastered/ Anil Anurag Video Editing/ Jerin jose

കരുണകൊന്ത പുതിയ ഈണത്തിലും ഭാവത്തിലും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s