വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ, September 15

Advertisements

September 15 പരിശുദ്ധ വ്യാകുല മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ

ത്രൈശുദ്ധ ദൈവമേ , അവിടുത്തെ സകല നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ഭണ്ടാരമായ മറിയത്തിന്റെ കഠിന വേദനകളെ പ്രതി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. അവളുടെ വ്യാകുലങ്ങളെ ഭക്തിനിർഭരം ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ അനന്ത സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി ചേർക്കേണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുരിശുകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അങ്ങേ പുത്രനെ അനുഗമിക്കുവാനും അതിലൂടെ സ്വർഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിനു അർഹരായി തീരുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ…ആമ്മേൻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s