തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 24

ഡിസംബർ 24

പ്രാർത്ഥന

മരുന്നോ ലേപനമോ അല്ല മറിച്ച് നിന്റെ വചനമാണ് സൗഖ്യം എന്നരുൾ ചെയ്ത സ്നേഹനാഥാ, നിന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന ഒരുവനെ പോലും നീ കൈവിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ ഈശോയെ, നിന്റെ പൊൻകരം നീട്ടി ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ.

അനുദിന വചനം

മത്തായി 4: 23-24

തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നവരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി.

സുകൃതജപം

നാഥാ, നിന്റെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് എന്നെ കഴുകേണമേ.

നിയോഗം

ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക്

സൽപ്രവർത്തി

വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s