മാർച്ച്‌ 24 | വിശുദ്ധ ഓസ്കാർ റൊമേറോ | Saint Oscar Romero | March 24

മാർച്ച്‌ 24 | വിശുദ്ധ ഓസ്കാർ റൊമേറോ | Saint Oscar Romero | March 24

Advertisements

saintoftheday #Romero #Oscar

1980 ൽ എൽ സാൽവദോറിൽ വിശുദ്ധബലിയർപ്പണത്തിനിടെ രക്തസാക്ഷിയായ മെത്രാനാണ് വിശുദ്ധ ഓസ്‌കാർ റൊമേറോ. തന്റെ രാജ്യത്തെ ദരിദ്രരുടെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും നിർഭയനായ സംരക്ഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Script: Sr. Liby George & Fr. Sanoj Mundaplakkal
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

March 24

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

StOscarRomero #OscarRomero #Oscar #Romero #St_Oscar_Romero #El_Salvador

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s