കൃത്യമായി ആരോഗ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നടന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്താകാം?വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ

https://youtu.be/cBEkVWqcCzA

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Pius of Pietrelcina (Padre Pio) 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 September 23 Saint Pius of Pietrelcina (Padre Pio)  on Wednesday of week 25 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 132:9 കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ പുരോഹിതര്‍ നീതി ധരിക്കുകയും അങ്ങേ വിശുദ്ധര്‍ ആഹ്ളാദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, നിസ്തുലമായ കൃപയാല്‍, വൈദികനായ വിശുദ്ധ പീയൂസിനെ അങ്ങേ പുത്രന്റെ കുരിശില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ അങ്ങ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Pius of Pietrelcina (Padre Pio) 

Advertisement