എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല ? ഇതാ കുറെ പച്ചയായ സത്യങ്ങൾ | Mizpah 2 | Day 4

https://youtu.be/GCOnsO4YK2Y