പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പഠനം നിർത്താൻ ആലോചിച്ചവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്കിയത് M Tech ന് റാങ്ക്…

https://youtu.be/FKZfVUdJRGY