ദിവ്യബലി വായനകൾ 3rd Sunday of Advent 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ 3rd Sunday of Advent  Liturgical Colour: Rose or Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഫിലി 4:4-5 എപ്പോഴും കര്‍ത്താവില്‍ സന്തോഷിക്കുവിന്‍; വീണ്ടും ഞാന്‍ പറയുന്നു: സന്തോഷിക്കുവിന്‍; എന്തെന്നാല്‍ കര്‍ത്താവു അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവിന്റെ തിരുപ്പിറവിആഘോഷം വിശ്വസ്തതയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങേ ജനത്തെ കാണുന്ന ദൈവമേ, ഇത്ര മഹത്തായ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാനും അതിനെ സമുന്നതമായ ആരാധനയാലും സവിശേഷമായ ആഹ്ളാദത്താലും എന്നും ആഘോഷിക്കാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 3rd Sunday of Advent 

Advertisement

ക്രൈസ്തവ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

https://youtu.be/N68vDPOhJIQ Watch "ക്രൈസ്തവ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു" on YouTube

ബലി അർപ്പണത്തിന്റെ മടുപ്പും ക്ഷീണവും മാറ്റുന്ന അബ്രാഹമച്ചന്റെ നല്ല ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾകൂ

https://youtu.be/P-oRDHRMM_I Watch "ബലി അർപ്പണത്തിന്റെ മടുപ്പും ക്ഷീണവും മാറ്റുന്ന അബ്രാഹമച്ചന്റെ നല്ല ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾകൂ" on YouTube

ദൈവവചന ആരാധന | 12 DEC | വിവാഹജീവിതത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടി | FR ROY VELAKOMBIL

https://youtu.be/jhT930T1AYc Watch "ദൈവവചന ആരാധന | 12 DEC | വിവാഹജീവിതത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടി | FR ROY VELAKOMBIL" on YouTube

MARANATHA മാറാനാത്ത 12 DEC LIVE @ 6 PM | ക്രിസ്‌തുമസ്‌ ഒരുക്ക ധ്യാനം CHRISTMAS RETREAT | GOODNESS TV

https://youtu.be/FTZGXxelcYw Watch "MARANATHA മാറാനാത്ത 12 DEC LIVE @ 6 PM | ക്രിസ്‌തുമസ്‌ ഒരുക്ക ധ്യാനം CHRISTMAS RETREAT | GOODNESS TV" on YouTube

ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ വചനം പറയുവാനായി ദൈവം നിന്നേ തിരഞ്ഞെടുത്തു. തോമസ് കുടിപാറ | Thomas Kudipara

https://youtu.be/acM7vf5ufHQ Watch "ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ വചനം പറയുവാനായി ദൈവം നിന്നേ തിരഞ്ഞെടുത്തു .തോമസ് കുടിപാറ | Thomas Kudipara." on YouTube

ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ | MESSAGE OF HOPE 154 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D’Souza, Shimoga

https://youtu.be/7AUThVTA9Fk Watch "ಹಾಂವ್ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ | MESSAGE OF HOPE 154 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga" on YouTube

ആരാധനാക്രമ ഗീതങ്ങൾ | Episode – 1 | യൽദാ ഗാനങ്ങൾ | Rev. Fr. Joseph Malayattil

https://youtu.be/2vlNpT7geow Watch "ആരാധനാക്രമ ഗീതങ്ങൾ | Episode - 1 | യൽദാ ഗാനങ്ങൾ | Rev. Fr. Joseph Malayattil" on YouTube