യേശു എന്ന പേര്‌ അവന് നല്കി

https://youtu.be/cI9SDNVw_3w

ദൈവവചന ആരാധന | 31 DECEMBER 10.30 PM | FR JOHN KANICHERY VC ഒരു നല്ല പുതുവര്‍ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം

https://youtu.be/i2gp_tsg6e4 Watch "ദൈവവചന ആരാധന | 31 DECEMBER 10.30 PM | FR JOHN KANICHERY VC ഒരു നല്ല പുതുവര്‍ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം" on YouTube

Урочистість Пресвятої Богородиці. Перша вечірня та Te Deum як вдячність за минулий рік 2020

https://youtu.be/Qx8Gnr__wZY Watch "Урочистість Пресвятої Богородиці. Перша вечірня та Te Deum як вдячність за минулий рік 2020" on YouTube

Online ധ്യാനം 252: ഒന്നാം കല്‍പലക (35) ദൈവം കൂടെയുള്ള പുതുവർഷം! Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/upbYkzm23cI Watch "Online ധ്യാനം 252: ഒന്നാം കല്‍പലക (35) ദൈവം കൂടെയുള്ള പുതുവർഷം! Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

“Дорога до серця” Сьомий день октави Різдва, Йн 1, 1-18 отець Олександр Халаїм

https://youtu.be/RwxvRth-Nxg Watch ""Дорога до серця" Сьомий день октави Різдва, Йн 1, 1-18 отець Олександр Халаїм" on YouTube

ചർച്ചയായി ക്രിസ്മസ് രാവിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം

https://youtu.be/D_0FEaEFJ9w Watch "ചർച്ചയായി ക്രിസ്മസ് രാവിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം" on YouTube

ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ 24 പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ കേരളത്തിൽ – Fr. Joseph Puthenpurackal

https://youtu.be/2ZRnh8JtxS8 Watch "ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ 24 പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ കേരളത്തിൽ - Fr. Joseph Puthenpurackal" on YouTube

Romanov Book of the Year for 2020: ‘Empress Alexandra’ by Melanie Clegg

Nicholas II

Based on her comprehensive research from primary sources, ‘Empress Alexandra’ by Melanie Clegg is my personal choice for the Romanov Book of the Year for 2020 – Paul Gilbert

NOTE: This book is now available in the UK and North America, and can be ordered from your favourite bookseller. As a courtesy to those who have not yet read the book, I did not want to give anything away, or publish any spoilers, therefore, I have used material from the publishers web page and added my own additional comments and notes to this review – PG

* * *

My love of reading has helped me navigate, what turned out to be a rather dreadful year for most this year. There were several noteworthy Romanov titles published in 2020, however, it was ‘Empress Alexandra: The Special Relationship Between Russia’s Last Tsarina and Queen Victoria’ by Melanie Clegg which…

View original post 464 more words

IS MAN GOVERNED BY SENSE AND NATURAL INSTINCT?

TRUMPETER'S CALL

IS MAN GOVERNED BY SENSE AND NATURAL INSTINCT? 
 
OPENING STATEMENT by Robert 
 
Man is here represented to us: 
 
 1. As a reasonable creature, that has the faculty of contriving for himself: His heart devises his way, designs an end, and projects ways and means leading to that end, which the inferior creatures, who are governed by sense and natural instinct, cannot do. The more shame for him if he do not devise the way how to please God and provide for his everlasting state  
 
2. But as a depending creature, that is subject to the direction and dominion of his Maker. If men devise their way, to make God’s glory their end and his will their rule, they may expect that he will direct their steps by his Spirit and grace, so that they shall not miss their way nor come short of their end.  
 

View original post 2,268 more words

Celebrate the Christmas Season in a “Life-giving Manner”

The Victor's Place

Let’s not forget we are living through a pandemic– Covid 19 is affecting the whole world, Bishop Sithembele Anton Sipuka of Mthatha and President of the Southern African Catholic Bishops Conference reminds us in an article from today’s Vatican News.

“God is our life, God is our fulfilment, in Christ God comes to give us life and life to the full. Yet as we look forward to Christmas of 2020 we are not that hopeful because the coronavirus dragon is waiting to make use of our Christmas celebration to swallow-up that joy.

Covid-19 has wreaked havoc in the whole world leaving a trail of pain and suffering, completely disrupting our way of life, bringing about isolation and loneliness, making the situation of the poor and the destitute worse, and prematurely ending hundreds of thousands of lives. As it has made our lives miserable in the last nine months, it is…

View original post 146 more words