ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും | മേരി മാത്യു അരിശേരിൽ ആലക്കോട് | Mary & Mathew

https://youtu.be/KZOsTVzQukU Watch "ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും | മേരി മാത്യു അരിശേരിൽ ആലക്കോട് | Mary & Mathew ..." on YouTube

31.12.2020 கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமை 7ஆம் நாள் – திருப்பலி மறையுரை Rev. fr. sundar

https://youtu.be/CVXwXu8O9l4 Watch "31.12.2020 கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமை 7ஆம் நாள் -திருப்பலி மறையுரை Rev. fr. sundar" on YouTube

ಘಾಢಿಗಾರ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲೊ!!! | MESSAGE OF HOPE 172 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D’Souza, Shimoga

https://youtu.be/8CVUvZAlroY Watch "ಘಾಢಿಗಾರ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲೊ!!! | MESSAGE OF HOPE 172 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga" on YouTube