കുരിശിൻറെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ Reflection by Rev. Fr. Jisan Fernandez OCD FLOS CARMELI

https://youtu.be/T8oUXNdby5w കുരിശിൻറെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ # Reflection by Rev. Fr. Jisan Fernandez OCD # FLOS CARMELI # “Strive to preserve your heart in peace; let no event of this world disturb it.”St. John of the CrossReflection on St. John of the Crossby Rev. Fr. Jisan Fernandez OCDManjummel Province

St. John of the Cross, Catholic Online

https://youtu.be/WQauCZ7GsyY St. John of the Cross, Catholic Online Saint John of the Cross was born in Spain in 1542. He was a Spanish mystic, a Carmelite friar, an influential poet, and a major figure of the Counter-Reformation. He attended the Jesuit college at Medina, and excelled in theology and philosophy. In 1563, he joined the … Continue reading St. John of the Cross, Catholic Online

ENGU NEE OLICHAKANNU | The Canticles | St John Of Cross | Fr Shaji Thumpechirayil

https://youtu.be/w7m3765XheI ENGU NEE OLICHAKANNU | The Canticles | St John Of Cross | Fr Shaji Thumpechirayil Presenting the Malayalam christian devotional 'ENGU NEE OLICHAKANNU' from the album 'The Canticles'. Written originally by St. John of the Cross and translated to Malayalam by Fr. Thomas Maniyankerikkalam OCD in the music of Fr Shaji Thumpechirayil.This song sung … Continue reading ENGU NEE OLICHAKANNU | The Canticles | St John Of Cross | Fr Shaji Thumpechirayil

Carmelite Authors 101: St. John of the Cross

https://youtu.be/5idyHZM6qEE Carmelite Authors 101: St. John of the Cross Presenter: Kevin Culligan, O.C.D., Carmelite writer, lecturer, and retreat leader Carmelite Authors 101: St. John of the CrossLECTUREOctober 16, 2010. Presenter: Kevin Culligan, O.C.D., Carmelite writer, lecturer, and retreat leader St. John of the Cross, sixteenth-century Spanish Carmelite priest and Doctor of the Church, is one … Continue reading Carmelite Authors 101: St. John of the Cross

Episode 11: St. John of the Cross and the Dark Night

https://youtu.be/anFhqY7R7zo Episode 11: St. John of the Cross and the Dark Night St. John of the Cross is a spiritual master and Doctor of the Church. His image of the Dark Night has captivated the imaginations of Christians throughout the centuries. He shows us that darkness and suffering, when endured with love, has meaning and … Continue reading Episode 11: St. John of the Cross and the Dark Night

TOP 20 John of the Cross Quotes

https://youtu.be/dfQ1xr60Wc4 TOP 20 John of the Cross Quotes TOP 20 John of the Cross Quotes.Wallpapers - https://quotefancy.com/john-of-the-cr… “Silence is God’s first language.”— John of the Cross (00:00) “God leads every soul by a separate path.”— John of the Cross (00:07) “In the dark night of the soul, bright flows the river of God.”— John of … Continue reading TOP 20 John of the Cross Quotes

Carmelite Spirituality: “‘Detachment For Love” (Saint John of the Cross)

https://youtu.be/KH8uOiOYnVM Carmelite Spirituality: "'Detachment For Love" (Saint John of the Cross) View the reference for Saint John of the Cross here:https://www.dropbox.com/s/cqlm5jmqxoc… Our Parish Priest, Fr Edward Lim, OCD continues with our beloved series of discovering the Carmelite Spirituality! Join us through our ongoing Formation session and fully experience the sentiments of Saint John of the … Continue reading Carmelite Spirituality: “‘Detachment For Love” (Saint John of the Cross)

NOVENA TO ST. JOHN OF THE CROSS : Day 9 | Priest and Doctor of the Church, Mystic, Carmelite Friar

https://youtu.be/FN0k3NWMOck NOVENA TO ST. JOHN OF THE CROSS : Day 9 | Priest and Doctor of the Church, Mystic, Carmelite Friar #StJohnOfTheCross #StJohnOfTheCrossNovena #StJohnOfTheCrossPrayerFEAST DAY: December 149TH DAY NOVENA: December 13PATRON SAINT OF: Contemplative life, contemplatives, Mystical theology, mystics, Spanish poets Get to know more about St. John of the Cross:https://en.wikipedia.org/wiki/John_of... OPENING PRAYER:O glorious Saint … Continue reading NOVENA TO ST. JOHN OF THE CROSS : Day 9 | Priest and Doctor of the Church, Mystic, Carmelite Friar

Shantha Rathri Thiru Rathri… Lyrics

ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി... Lyrics ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രിപുൽക്കുടിലിൽ പൂത്തൊരുരാത്രിവിണ്ണിലെ താരകദൂതരിറങ്ങിയമണ്ണിൻ സമാധാനരാത്രി ഉണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണി യേശു പിറന്നുഉണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണി യേശു പിറന്നു (2) ദാവിദിൻ പട്ടണം പോലെപാതകൾ നമ്മളലങ്കരിച്ചു വീഞ്ഞു പകരുന്ന മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി വീണ്ടും മനസ്സുകൾ പാടി ഉണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണി യേശു പിറന്നുഉണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണി യേശു പിറന്നു (2) ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി... ആ ആ ആ ആ ആ ആ .... കുന്തരിക്കത്താൽ എഴുതീ.....സന്ദേശ ഗീതത്തിൻ പൂ വിടർത്തി (2)ദൂരെനിന്നായിരമഴകിൻ കൈകൾഎന്നും … Continue reading Shantha Rathri Thiru Rathri… Lyrics

Kannum Kannum… Lyrics

കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു... Lyrics കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നുമന്നിലൊരു പൈതലിനായികാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നുദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന് ആകാശവീഥിയിൽ മാലാഖാമാരവർസ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായ്തരാട്ടുപാടി ഉറക്കീടുവനായ്മനതാരിൽ നിനച്ചിരുന്നു (2) ഇത്രനല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെമെല്ലെ രാവിൽ പാടിസ്തുതിക്കാം (2) കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു....... ജീവന്റെ പാതയിൽ കാരുണ്യകനവായ്കരുണാർദ്രൻ അലിഞ്ഞ ദിനംആലോലമാട്ടി ലാളിച്ചിടുവാനായ്കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു (2) ഇത്രനല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെമെല്ലെ രാവിൽ പാടിസ്തുതിക്കാം (2) കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു....... Texted by Leema Emmanuel Click Here to Play … Continue reading Kannum Kannum… Lyrics

Muthe Muthe… Lyrics

മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പോന്നോമനേ... മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പോന്നോമനേനിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചൊരുനാളിൽമഞ്ഞുപെയ്യുന്ന താഴ്‌വരയിൽഒരു ജീവന്റെ കളിയാട്ടമായി മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ ചക്കരമുത്തെനിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചൊരുനാളിൽമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന താഴ്‌വരയിൽഒരു സ്നേഹത്തിൻ കളിയാട്ടമായി ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും താരകങ്ങൾ പാടിരാജാധി രാജാവിവൻസ്നേഹത്തിൻ തൂലിക മണ്ണിൽ ചലിപ്പിച്ചദേവാധിദൈവമിവൻ (2)മണ്ണിൽ സ്നേഹം എന്നും വാരിചൊരിഞ്ഞിടും സ്വർഗീയ നായകനായി (2) (മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ) താഴെ ഇന്നു മന്നിൽ മാലോകരെല്ലാംഅലിവേറും നാഥാനായി കൈത്താളമോടെ വൈക്കോലുകൊണ്ടൊരുപുൽക്കൂടു പണിതിടുന്നു (2)സ്വർണ്ണ വർണമേറും പുൽക്കൂട്ടിൽ വാഴുന്ന ഉലകിന്റെ … Continue reading Muthe Muthe… Lyrics

ഏലക്കായ്ക്ക് പച്ചനിറം നൽകാന്‍ രാസവസ്തു; 50 ചാക്ക് പിടികൂടി | Cardamon Color

https://youtu.be/53LbC9T7Ddg Watch "ഏലക്കായ്ക്ക് പച്ചനിറം നൽകാന്‍ രാസവസ്തു; 50 ചാക്ക് പിടികൂടി | Cardamon Color" on YouTube