ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of the 2nd week of Advent 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി / December 12 Our Lady of Guadalupe  or Saturday of the 2nd week of Advent  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 12:1 സ്വര്‍ഗത്തില്‍ വലിയ ഒരടയാളം കാണപ്പെട്ടു: സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ. അവളുടെ പാദങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ ചന്ദ്രന്‍. ശിരസ്‌സില്‍ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങള്‍കൊണ്ടുള്ള കിരീടം. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ ജനത്തെ അങ്ങ് അങ്ങേ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of the 2nd week of Advent 

Advertisement

ഉറങ്ങുംമുൻപേ…

ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗ്യതാരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ കുഞ്ഞുനക്ഷത്രമായിരിക്കണം…ലോകം കാത്തിരുന്ന രക്ഷകനിലേയ്ക്കെത്തുവാൻ കിഴക്കുനിന്നെത്തിയ രാജാക്കൻമാർക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ച ആ കുഞ്ഞുനക്ഷത്രം.ആ കുഞ്ഞുനക്ഷത്രത്തിന് നമ്മോട് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ പറയാനുള്ളതും അതാണ്.ഇരുട്ടിൽ അലയുന്നവർക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു നുറുങ്ങു വെട്ടം തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അതിൽപരം മറ്റൊരു സന്തോഷമില്ലെന്ന്.സ്വയം കത്തിയെരിഞ്ഞ് അപരന്റെ അന്ധതയിൽ ഒരു കൈത്തിരി നാളമാകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോമ്പുകാലവും പ്രകാശപൂർണമാകും. നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ, സ്വാർത്ഥചിന്ത വെടിഞ്ഞ് അപരന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടേയും പ്രകാശം … Continue reading ഉറങ്ങുംമുൻപേ…

ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ മാതാവ് ലാസലേറ്റില്‍ കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് നല്കിയ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച്…

https://youtu.be/KNZCyIv4IVQ

What’s Your Superpower?

MiddleMe

I am weird. Of course, besides that, I have a superpower that is mostly unknown to others except by a few loved ones. I didn’t know I have it until people around started to point it out and slowly, it became obvious to me that I have a certain superpower to make people talk. Oh, I don’t mean with whips and lashes or even with handcuffs. Remember, violence is never the solution folks!

Weird Vibe?

I kind of have an aura around me, which my husband would like to call a ‘weird vibe’ that seems to attract people, even strangers, to want to talk to me.

The only thing is that the longer they talk to me, the more they reveal about themselves. Eventually, without inhibition or intention, they bare their secrets out even if I never ask probing questions or deliberately start a conversation.

Usually, it can be as…

View original post 768 more words

OT in NT – 2 John

Considering the Bible

old_testament_law-450x300.jpg?format=originalHow did Jesus and the apostles interpret the Old Testament?

This post is simply a data dump of information for your struggle.

Find below a spreadsheet embedded into the post that lists  verses from the New Testament book of 2 John and corresponding Old Testament references.

Good luck as you research each of the verses and try to understand John’s  justification for using the Old Testament passage the way he did.


24-OT in NT – 2 John


Thanks again for coming to visit. I hope you found something of interest in this post and would appreciate a comment, to begin a discussion.

Follow Considering the Bible on WordPress.com

View original post