അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ

https://youtu.be/ss8lBt1oupc അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ #ABHISHEKAGNI #അഭിഷേകാഗ്നി #FRXAVIERKHANVATTAYILFr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ

Advertisement

പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

https://youtu.be/VQTZMKCJtQ0 പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

https://youtu.be/jlR5zBBAF4U ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion Retreat … Continue reading ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

https://youtu.be/fjhpidIKBgE നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the … Continue reading നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

https://youtu.be/Ncp70skP1x4 ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത് Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

https://youtu.be/D0OMRNdiABw രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

https://youtu.be/OyYwx-q1HzQ ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is … Continue reading ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

https://youtu.be/VxZCEapORls മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in … Continue reading മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

https://youtu.be/BlDVg6CdBZM യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director … Continue reading യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

https://youtu.be/Kjp-NZKz9z8 ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

https://youtu.be/2RyEVKv9jrU ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കാൻ ചെയേണ്ടത് | Abhishekagni | Episode 899

https://youtu.be/pRAw3e2cI_U ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കാൻ ചെയേണ്ടത് | Abhishekagni | Episode 899 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He … Continue reading ചോദിക്കുന്നത് ലഭിക്കാൻ ചെയേണ്ടത് | Abhishekagni | Episode 899