സുരക്ഷിതപാത

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിതപാതയാണ്.…………………………………………..പത്താം പീയൂസ് പാപ്പാ മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "In the inner stillness where meditation leads, the Spirit secretly anoints the soul and heals our deepest wounds." -St John of the Cross❤️🌹🔥 Have a blessed feast of Maundy Thursday…

Advertisement