നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 37

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 37 1 കോറിന്തോസ് 1 : 18 " നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്കു കുരിശിന്റെ വചനം ഭോഷത്തമാണ്. രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ അതു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയത്രെ." ഗ്രീക്കു തത്ത്വചിന്തയുടെ പിൻബലത്തിൽ കോറിന്തോസുകാർ ലോകവിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ മൂല്യവും മഹത്വവും കല്പിച്ചു പോന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹ കുരിശിന്റെ ഭോഷത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുളള മനുഷ്യരാണുള്ളത്. നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും രക്ഷയുടെ വഴിയിൽ ചരിക്കുന്നവരും. ദൈവവുമായുള്ള സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ. അവർക്ക് കുരിശിന്റെ സന്ദേശം … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 37

Advertisement

Friday of the 5th week of Lent – Proper Readings 

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 08 Apr 2022 Friday of the 5th week of Lent - Proper Readings (see also Lazarus) Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 31:9,15,17 കര്‍ത്താവേ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ!എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, ഞാന്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു;എന്റെ ശത്രുക്കളുടെയും മര്‍ദകരുടെയും കരങ്ങളില്‍നിന്ന്എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും എന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ.കര്‍ത്താവേ, എന്നെ ലജ്ജിതനാക്കരുതേ.എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ ജനങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ പൊറുക്കണമേ.അങ്ങനെ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയാല്‍ ചെയ്തുപോയപാപങ്ങളുടെ … Continue reading Friday of the 5th week of Lent – Proper Readings 

Jesus The Passover Lamb

The Bible Unveiled

Passover not only highlights God’s faithfulness, but it also points to His Son, who was the finalsin offering. For this reason, God commanded the Israelites to keep the Passoverfrom generation to generation. This time of year reminds us of the Lord’s faithfulness to His words.

Passover is noteworthy because it symbolizes the crucifixion of the Savior, the ultimate Passover Lamb who freed us from sin. Paul writes to the disciples, “The Christ, our Passover, has also been sacrificed.” He accomplished the sacrificial system’s requirements by laying down his life. All of the Pesach lambs pointed to Christ as the supremely pure Lamb. Our sins were put on Jesus in the same way that a Jewish person’s sins were placed on a faultless lamb as a sacrifice by the high priest – both instances involving the faultless dying for the sinful. Those who apply the blood of Jesus Christ to their temple’s “doorposts”…

View original post 159 more words

The Passion of the Christ (2004) Review

Great Books Guy

Sadistic, fanatical, controversial in the highest degree, The Passion of theChrist appeals to some of the more vulgar, base strands of thought in American society. It is a film made to exploit evangelicals as well as Catholic schismatic groups. It stands on par with other silly film franchises like the Left Behind series about the apocalyptic notion of the “Rapture.” The Passion was the brainchild of Mel Gibson, an extreme right-wing Catholic who apparently believes the 20th century Vatican II reforms were heretical and that all the appointed popes since then have been illegitimate. Mr. Gibson marketed ThePassion as having been based entirely on the Gospels (with Aramaic and Latin spoken throughout) though in truth he omitted some of the more magical elements found in the New Testament (i.e. all the graves in Jerusalem being opened so the dead could commune again with the living is conveniently…

View original post 663 more words

NEVER LET A DAY PASS WITHOUT MEDITATING ON THE PASSION OF CHRIST

Prayers4reparation's Blog

Let us meditate on the Passion

“In the opinion of Saint Bonaventure, meditation on the Passion is the first and most important of all devotions. And did not all the saints make the sorrows of Jesus Christ the constant object of their contemplations? Thus, to all souls who wished to advance in the love of God, the seraphic Doctor gave the advice never to let a day pass without meditating on the Passion.

According to Saint Augustine, it is more advantageous, and more meritorious for heaven, to shed a single tear at the remembrance of the sufferings and death of Jesus Christ, than to fast every week for a year on bread and water. The Venerable Louis de Blois says that a meditation, even a simple reading on the Passion, is more beneficial to the soul than any other exercise of piety whatsoever. Nay, more, according to Saint Francis de…

View original post 282 more words

The Tribulation

Veil of Veronica

I answered, “Sir, you know.” And he said, “These are they who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Revelation 7:14

I don’t think it takes a prophet to see that the world is already in a state of tribulation. Many of you are suffering, wondering when will God intervene.

I read an article this morning where even church prelates are speaking of tribulation. It is enough sometimes to make faithful Catholics feel despair.

I often hear Catholics wondering when the Warning will take place. They speak of refuges where people will be safe.

While I read about and think of these things as possible, I want to address a few things in the here and now.

God is allowing this suffering. He is allowing it, not because He wills us to suffer, but…

View original post 610 more words

The Life of Jesus

Rhemalogy

Hot off the press! Christian Cinema has partnered with Revelation Media to bring us free movies every week with the Revelation Report. This week’s movie is The Life of Jesus as told by John the son of Zebedee. After registration, you can watch the movie online for free and if you choose to make a donation they will send you the DVD for your private collection.

Most of us have seen many interpretations of the life of our Lord in film. The Greatest Story Ever Told, King of Kings, The Passion of Christ, Forty Nights, and Ben Hur to name a few. Perhaps this film will acquaint a new generation with this dramatic, inspiring biblical story about Jesus, the son of God, and His works.

To see the Life of Jesus and register click here.

© Rhema International. 2022. All rights reserved. Unauthorized use and/or…

View original post 36 more words

A Closer Look at the Cross: The Passion of Christ

Proud to be TJ's man

Rene Lacoste, the world’s top tennis player in the late 1920s, won seven major singles titles during his career, including multiple victories at Wimbledon, the US Open, and the French Open. His friends called him “Le Crocodile,” an apt term for his tenacious play on the court.

Lacoste accepted the nickname and had a tiny crocodile embroidered on his tennis blazers. When he added it to a line of shirts he designed, the symbol caught on. While thousands of people around the world wore “alligator shirts,” the emblem always had a deeper significance for Lacoste’s friends who knew its origin and meaning.

The cross, an emblem of Christianity, holds special meaning for every friend of Christ. Whenever we see a cross, it speaks to us of Christ’s tenacious determination to do His Father’s will by dying for us on Calvary. What a privilege to know Him and be included in…

View original post 1,541 more words

Who is Jesus Christ to You? — Life Hub Inspirations

Don’t hide it. I remember when I was in high school, I felt too ashamed to carry the Bible. Most of the Bibles we had back then were big ones. You can’t carry one inconspicuously. Yes, I felt too embarassed to carry a Bible. Most of my friends did not carry the Bible along and […]Who … Continue reading Who is Jesus Christ to You? — Life Hub Inspirations

My Hope: Psalm 62:5-6 — Garden Faith

5Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. 6Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken. Psalm 62:5-6 (NIV) Psalm 62 is a psalm of David. It is a psalm of confidence, of trust in God. David has bitter enemies, but he […]My … Continue reading My Hope: Psalm 62:5-6 — Garden Faith