പരവശം

അസ്തമിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനന്യ സമ്മാനമായ ഈശോയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തത്തിനുമായി എൻ്റെ ആത്മം പരവശമാക്കുന്നു.…………………………………………..അന്ത്യോക്യായിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Holy Wisdom, Soaring Power, encompass us with wings unfurled, and carry us, encircling all, above, below, and through the world.“– Hildegard of Bingen🌹🔥❤️ Good Morning… Have a blessed Sunday…

നിന്നിലാനന്ദം

അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദാശ്രു പൊഴിക്കട്ടെ. നിന്നിലാനന്ദം നിറയ്ക്കാൻ നിന്നിലാവസിക്കുന്ന അവന് ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ് നൽകുക.…………………………………………..വി. ഫ്രാൻസീസ് സെയിൽസ് സനേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. God is always seeking you. Every sunset. Every clear blue sky. Each ocean wave. The starry hosts of night. He blankets each new day with the invitation: ‘I am here.’~ Louie Giglio ❤️🔥🌹 Good Morning… … Continue reading നിന്നിലാനന്ദം

അഗ്നിനാളം

ബലിയർപ്പണവേളയിൽ നടക്കുന്നതെന്തെന്നു ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ നമ്മെത്തന്നെ ഒരു നിമിഷം ശാന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ തണുപ്പിനെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും അഗ്നിനാളങ്ങളായി ജ്വലിപ്പിച്ചേനെ!…………………………………………..പൊളിത്തോയിലെ വി.ആഞ്ചല. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Rest is in Him alone. Man knows no peace in the world; but he has no disturbance when he is with God.”St. Bernard of Clairvaux ❤️🔥🌹 Good Morning… Have a … Continue reading അഗ്നിനാളം

വരപ്രസാദം

വറ്റാത്ത ഉറവയിൽ നിന്നെന്നപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും വരപ്രസാദം അനസ്യൂതം ഒഴുകുന്നു.…………………………………………..സാക്രോസാർത്തും കോൺസിലിയും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “The more I contemplate God, the more God looks on me. The more I pray to him, the more he thinks of me too.”~ St. Bernard of Clairvaux🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a Joyful day….

സ്നേഹ കൂദാശ.

ദിവ്യകാരുണ്യം സഭയുടെ സമസ്ത ആത്മീയ സമ്പന്നതയുടെയും നിധികുംഭമാണ്. ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ക്രിസ്തു, ആത്മാവിനെ നമുക്കു നല്കുന്ന സ്നേഹ കൂദാശ.…………………………………………..വത്തിക്കാൻ II ആത്മീയ ഉണർവിലേയക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “What I know of the divinescience and holy scripture,I learned in the woods and fields.”~ St Bernard of Clairvaux 🌹🔥🌹 Good Morning… Have a nice day…

എല്ലാം

എല്ലാം എൻ്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക്, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട.…………………………………………..വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക്. ഞങ്ങളെ അനുദിനം നവീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "The more the soul sees of God, the more it desires Him."Julian of Norwich🌹🔥❤️ Have a blessed Sunday…

ഇതെൻ്റെ ശരീരം

ഇതെൻ്റെ ശരീരം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നതാണ്‌.…………………………………………..കാൾ റാനർ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Always stay close to this heavenly Mother, because she is the sea to be crossed to reach the shores of Eternal splendour."Saint Padre Pio🌹🔥❤️ Good Morning… Have a fruitful day….

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹം.

മണ്ണിലെയും വിണ്ണിലെയും സകല സ്നേഹത്തെയും അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹം.…………………………………………..വി. ബർണാർദ്ഏശയ്യാ പ്രവാചകനെ ശുദ്ധീകരിച്ച തീക്കട്ടയേ, ഞങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. With us, it is finally impossible; but with God, all things—including the making of saints—are possible.Bishop Barron🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a gloriousday….

ദാഹം

ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിനാലാണ് അവൻ അപ്പമായി തീർന്നത്.…………………………………………..വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Find joy that will lead to the Divine, if you live this way you will always live in great peace.St Teresa of Avila🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a Joyful day….

വിമലഹൃദയം

മർത്യനായ മനുഷ്യന് നിത്യതയുടെ അപ്പം നല്കുന്ന കളങ്കവും കറയുമില്ലാത്ത വാസസ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയം.…………………………………………..വി. ഇറണേവൂസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "We must offer ourselves to God like a clean, smooth canvas and not worry ourselves about what God may choose to paint on it, but at each moment, feel only the stroke of His brush."~ Jean Pierre … Continue reading വിമലഹൃദയം

എല്ലാമെല്ലാം

നീ ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവുംവസ്ത്രവും നീയാണ്.സമ്പത്തും സങ്കേതവും നീയാണ്.ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ഔഷധവും സാത്താനെ തുരത്തുന്നപടവാളും നീയാണ്.ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാം.…………………………………………..വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ അയ്മർഡ് ദൈവീക സ്നേഹം ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Because God has made us for Himself, our hearts are restless until they rest in Him."St Augustine🌹🔥❤️ Good Morning….Have a wonderful Independence Day…. and Happy Feast of the Assumption of our mother … Continue reading എല്ലാമെല്ലാം

സന്നിധി

ധനികൻ്റെ പടിവാതിലിലെ ദരിദ്രനെപ്പോലെ ഭിഷഗ്വരൻ്റെ മുൻമ്പിലെ രോഗിയെപ്പോലെ നീർച്ചാലിനരികിലെ ദാഹാർത്തനെപ്പോലെ ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനു മുമ്പിൽ ആയിരിക്കും.…………………………………………..വി. ഫ്രാൻസീസ് ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “If God had to build a door, it’s because we erected a wall.”~ Craig D. Lounsbrough🌹🔥❤️Good Morning… Have a blessed Sunday….

നീരുറവ

അന്ധകാരവിനാഴികയിലും ഞാൻ കാണുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നീരുറവയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പം.…………………………………………..വി.യോഹന്നാൻ ക്രൂസ് നിരാശയിലേക്കു പോയ ശിഷ്യരെ, ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Becoming like Jesus is as much as about having a relaxed and joyful heart as it is about believing and doing the right thing, as much about proper energy as about proper truth.”~ Ronald Rolheiser 🌹🔥❤️ Good Morning… Have … Continue reading നീരുറവ

മുഖമുദ്ര

ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ മുഖമുദ്ര അപ്പത്തിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന ദിവ്യശിശുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അഭിലാഷമാണ്.…………………………………………..ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Silence promotes the presence of God, prevents many harsh and proud words, and suppresses many dangers in the way of ridiculing or harshly judging our neighbors … If you are faithful in keeping silence when it is not … Continue reading മുഖമുദ്ര

പരകോടി

ആത്മീയജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പരകോടിയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.…………………………………………..വി.തോമസ് അക്വീനാസ് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Men do not fear a powerful hostile army as the powers of hell fear the name and protection of Mary.St. Bonaventure❤️🔥🌹 Good Morning…. Have a fruitful day… Festal greetings of St. Clare of Assisi

ഭാഗ്യം

ഓ, ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അതീതനായ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച എൻ്റെ ഉള്ളം എത്ര ഭാഗ്യമേറിയതാണ്.…………………………………………..വി. മാർഗരറ്റ് മനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “In prayer, like the stars before the rising sun, all the burdens of our autonomous self disperse before the “piercing presence” of God. God unclothes, undoes us, “prunes away every branch that does not bear … Continue reading ഭാഗ്യം

ഉറപ്പ്

സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉറപ്പുള്ളതും എളുപ്പമുള്ളതും ഹ്രസ്വവുമായ മാർഗം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.…………………………………………..പത്താം പീയൂസ് പാപ്പാ യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു “The mystery of God hugs you in its all-encompassing arms.”~ Hildegard of Bingen🌹🔥❤️ Good Morning… Have a gloriousday…

അത്താഴം

വിശുദ്ധ കുർബാന സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലെ അത്താഴമല്ല, മറിച്ച് അത്താഴ മെന്ന സ്നേഹരഹസ്യമാണ്.…………………………………………..റോബർട്ട് സാറ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Lord, help me to live this day, quietly, easily. To lean upon Thy great strength, trustfully, restfully. To wait for the unfolding of Thy will, patiently, serenely. To meet others, peacefully, joyously. To face tomorrow, confidently, courageously."St Francis of Assisi … Continue reading അത്താഴം

ആണി

ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിദ്ധ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആണികളിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മനിർവൃതിയിൽ എന്നെ അവനുമായി ബന്ധിക്കുന്നു.…………………………………………..ജോർജ് പീരാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Joy, with peace, is the sister of charity. Serve the Lord with laughter.”St. Padre Pio 🌹🔥❤️ Good Morning… Have a blessed Sunday….

ആത്മസംതൃപ്തി

ദിവ്യകാരുണ്യമില്ലാതെ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം ഉണ്ടാകില്ല. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആനന്ദവും ആത്മസംതൃപ്തിയുമുള്ളവനായി മാറുന്നു.…………………………………………..വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി. തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Do not try to please everybody. Try to please God, the Angels, and the Saints – they are your public.”St. John Vianney 🌹🔥❤️ Good Morning… Have a Joyful day…

വിശുദ്ധൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നീ വേണ്ടപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാൻ നിനക്ക് അധികം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരികയില്ല.…………………………………………..ജൊസെ ബോർസി ദൈവീക സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Preserve a habitual remembrance of eternal life, recalling that those who hold themselves the lowest and poorest and least of all will enjoy the highest dominion and glory in God."~ Saint John of the Cross 🌹🔥❤️ Good Morning… … Continue reading വിശുദ്ധൻ

ആരംഭം

ഓരോ ദിനവും ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ്.…………………………………………..വി. മദർ തെരേസ യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. There is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, He would have given it to us.St. John Vianney🌹🔥❤️ Good Morning….Festal Blessings of St. John Maria Vianney…..

മഹാപരാധം

അലക്ഷ്യമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരോ വിശുദ്ധ ബലിയും മഹാപരാധമാണ്.…………………………………………..കാതറിൻ എമ്മെറിക്. പാപത്താലും ജീവിത നൈരാശ്യത്തിലും തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Cry the Gospel with your whole life."Charles De Foucauld🌹🔥❤️Good Morning… Have a Joyful day…

വി.കുർബാനയുടെ മഹത്വം

വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നത് സകല സമ്പത്തുകളും വിറ്റ് ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുന്നതിലും സകല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുന്നതിലും മഹത്തരമാണ്.…………………………………………..വി. ബർണാർദ് തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Since His delights are to be with you, let yours be found in Him.St. Alphonsus Liguori❤️🔥🌹 Good Morning… Have a fruitful day…