ആത്മാവിൽ സ്നേഹ സുഗന്ധം…

Lyrics – Subin David Music – Fr Sinto Chiramal Vocal – Maria Kolady Orchestration – Febin Sebastian Shoot & Edit – Amosh Puthiyattil Additional programming Nithin George Violins Cochin Strings Flute Joseph Studio – CAC Engineer Robin Fernandez Mix and Master Tony Parackan Chorus – CandlesBand Diana Thomas Tissa Justine Tom Elias Ashin Shajan Shijin … Continue reading ആത്മാവിൽ സ്നേഹ സുഗന്ധം…

Advertisement

Eeshomishihaykum Sthuthiyayirikkatte MP3, Ordination Song

ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Njangal Ninne Vilikkunnu MP3, Ordination Song

ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Nararakshakanam Mishihaye MP3, Ordination Song

നരരക്ഷകനാം മിശിഹായെ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Dasarkkathmika Nanayamam MP3, Ordination Song

ദാസർക്കാത്മിക നാണയമാം തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Natha Shishyaganathinmel MP3, Ordination Song

നാഥാ ശിഷ്യഗണത്തിന്മേൽ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Karthave nin Shushrooshakaril MP3, Ordination Song

കർത്താവേ നിൻ ശുശ്രൂഷകരിൽ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Nithyapurohithaneeshoye MP3, Ordination Song

നിത്യപുരോഹിതനീശോയേ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Nrupane Vazhikkunnavanam MP3, Ordination Song

നൃപനെ വാഴിക്കുന്നവനാം തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Shudhiyezhunna Purohithare MP3, Ordination Song

ശുദ്ധിയെഴുന്ന പുരോഹിതരെ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Varuvin Dharayude Lavanamitha MP3, Ordination Song

വരുവിൻ ധരയുടെ ലവണമിതാ തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download

Abhishekam Cheythu MP3, Ordination Song

അഭിഷേകം ചെയ്തു അരുമയായ് തീർത്തു തിരുപ്പട്ടശുശ്രൂഷ ഗാനങ്ങൾ Click here to Play & Download the mp3 file or Scan the QR Code to Open, Play & Download