അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുറാനും ഭൂമിയിലെ ഖുറാനും II Quran of Allah and the Earthly Quran II

https://youtu.be/Du6HrEGX9yw അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുറാനും ഭൂമിയിലെ ഖുറാനും II Quran of Allah and the Earthly Quran II

യേശുക്രിസ്തു തുപ്പിയിട്ടില്ലേ? II Jesus Spitting II Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/RLKCXn_GnEc യേശുക്രിസ്തു തുപ്പിയിട്ടില്ലേ? II Jesus Spitting II Fr Antony Tharekadavil

എട്ടുകാലിയും തക്കിയയും മറിയംബീവിയും II What is Gospel? II Fr Antony Tharekadavil II Nervazhiye 21

https://youtu.be/l_mIQ4TALEw എട്ടുകാലിയും തക്കിയയും മറിയംബീവിയും II What is Gospel? II Fr Antony Tharekadavil II Nervazhiye 21

മനുഷ്യപാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ടോ? II II Should Jesus Die for Our Salvation?

https://youtu.be/L_gfK0ITQxs മനുഷ്യപാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ടോ? II II Should Jesus Die for Our Salvation?

തിന്മ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ…II When Evil Seizes Gradually II Nervazhiye 19 II Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/QwlhO1rdPRQ തിന്മ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ...II When Evil Seizes Gradually II Nervazhiye 19 II Fr Antony Tharekadavil

Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

https://youtu.be/xtzvP_mZh4g Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

കറുത്ത നായയുടെ അപാര ശക്തി II Dog is Devil II Fr Antony Tharekadavil II നേർവഴിയേ 18

https://youtu.be/yoG2RZ--8oI കറുത്ത നായയുടെ അപാര ശക്തി II Dog is Devil II Fr Antony Tharekadavil II നേർവഴിയേ 18 II xtianway

Tawriya II തൗറിയ II Double Entendre II നേർവഴിയേ 16 II Antony Tharekadavil

https://youtu.be/kArmhWMBbSw Tawriya II തൗറിയ II Double Entendre II നേർവഴിയേ 16 II Antony Tharekadavil Takiyya, Tawriya, Kitman, Muruna, Dissimulation, Creative lying

അസത്യങ്ങളായ അർദ്ധസത്യങ്ങൾ II Kitman II Nervazhiye 15 II Antony Tharekadavil II xtianway

https://youtu.be/ckvBB4EXrCU അസത്യങ്ങളായ അർദ്ധസത്യങ്ങൾ II Kitman II Nervazhiye 15 II Antony Tharekadavil II xtianway

കോഴി കട്ടവൻറെ തലയിലല്ലേ… ഇരിക്കൂ II Narcotic Jihad II Antony Tharekadavil

https://youtu.be/YK3cMgnq488 കോഴി കട്ടവൻറെ തലയിലല്ലേ... ഇരിക്കൂ II Narcotic Jihad II Antony Tharekadavil

സാത്താൻ ആരാധനയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ? Worship and Devil Worship I Antony Tharekadavil

https://youtu.be/-nSN-uGeqkg സാത്താൻ ആരാധനയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ? Worship and Devil Worship I Antony Tharekadavil

ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/QesRN3fjPwM ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil # way എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂരത തോന്നിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? ബിസി പത്തംനൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് മുതലുള്ള വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. അക്കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമികത ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമിക മാനദണ്ഡങ്ങളുപയോഗിച്ച് അളന്നശേഷം ഇന്ന് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ വിധിക്കുന്നത് യുക്തിഹീനമാണ്. അന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന് ചുറ്റും പൊതുവേയുണ്ടായിരുന്ന ധാർമിക ചിന്തകളേക്കാൾ ഉന്നതമായ ധാർമിക … Continue reading ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil

Advertisement

കൈകടത്തപ്പെട്ട ബൈബിൾ || Bible is Corrupt || Dr Antony Tharekadavil || നേർവഴിയേ 8 Way

https://youtu.be/mLXg2B_1caQ കൈകടത്തപ്പെട്ട ബൈബിൾ || Bible is Corrupt || Dr Antony Tharekadavil || നേർവഴിയേ 8 #Way