ക്രിസ്ത്യനികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സിനിമകൾ ഇറക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം | Watch & Pray

https://youtu.be/SoZsFp-Pnps ക്രിസ്ത്യനികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സിനിമകൾ ഇറക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം | Watch & Pray

Gods Power Flow Through Us | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/4dZ9GInNTOg Gods Power Flow Through Us | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales

ജിഹാദികള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു യുവരക്തങ്ങള്‍

https://youtu.be/-pV0I2M7v2w ജിഹാദികള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു യുവരക്തങ്ങള്‍

നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് – അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധികളും l Noble Thomas Parackal

https://youtu.be/YmbmSZKQrHY നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് - അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധികളും l Noble Thomas Parackal നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് - അന്താരാഷ്ട്രസാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശികപ്രതിസന്ധികളും വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കറുപ്പ് പാടം…

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint John Chrysostom

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺 🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯 🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 തിങ്കൾ, 13/9/2021 Saint John Chrysostom, Bishop, Doctor on Monday of week 24 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങില്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ ശക്തിയായ ദൈവമേ, മെത്രാനായ വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റം അദ്ഭുതകരമായ വാഗ്‌വിലാസത്തിലും പീഡനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലും നിസ്തുലനാകാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളാല്‍ ഉദ്‌ബോധിതരായി, കീഴടക്കാനാവാത്ത ക്ഷമയുടെ മാതൃകയാല്‍ ശക്തരാകാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint John Chrysostom

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday "Making our faith and our Christian living, worthy of an ovation from the King of kings!" (Based on 1 Tim 2:1-8 and Lk 7:1-10 – Monday of the 24th Week in Ordinary Time) A standing ovation is a form of applause where members of … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday

The Nature of Prayer

One time, the disciples ask Jesus, ‘Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples’ (Luke 11:1). If not for His missions, Jesus would always be up the mountain or in a solitary place to pray. While the disciples almost always fell asleep during prayer, Jesus would pray for hours on end. This … Continue reading The Nature of Prayer

The power of prayer

I feel so small, pondering thingsbeyond our understanding.The night in me had grown so dark,and yet we’re still here standing. The power of prayer makes us whole,even while pain’s still blazing.Through laughter, weeping, death, rebirth,our God’s love is amazing! LeonThe power of prayer

Prayer To Be Said Before Bed

I’ve decided to share a nightly prayer that we do in my House. I hate only posting aggravating material. it’s not good for the soul. I try to balance each and every polluted thing about which I feel the need to write (like my previous post), with something spiritually nourishing. While it’s good to be … Continue reading Prayer To Be Said Before Bed

Learning Patience in Prayer Over a Rabbit…(what a weird title)

This past summer we’ve been taking care of a pet rabbit for a family (that we don’t at all know) as they’ve been out of state. In early June my oldest daughter, Paige, received a call from a lady asking if she’d watch this rabbit of theirs and Paige accepted…for what she thought was just … Continue reading Learning Patience in Prayer Over a Rabbit…(what a weird title)

The Leader’s Prayer

I promise not to lift up and look under any rocks today! The Background To This Saying The great Western Australian conservationist and environmentalist Harry Butler was well known for looking under rocks and finding all sorts of surprises. Harry had an awesome show on TV a long time ago – In The Wild, which … Continue reading The Leader’s Prayer

Prayers

Prayers Prayer is love sent by way of heaven Encouraging those we love in their time of need “Thoughts and prayers” is not just a cliché It is a way of showing God’s love… sending virtual hugs Hopefully bringing comfort and support Letting them know they are truly loved Photos: Dwight L. RothPrayers

PRAYER FOR AFGHANISTAN

Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, we intercede to you for the Afghan people.  Behold the Afghan Christians who need your comfort.  Breath on them with love and peace.  Bring rest to them.  Bring boldness to them.  Relieve anxiety and fear.  Give them safety.  Let them have visions of your host … Continue reading PRAYER FOR AFGHANISTAN

The Call to Prayer

“If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough.” – Meister Eckhart Heed me, need me, call me please me, oh holy. The call to prayer is my writing. A story not based in my pride. A part of me of which I am revealing, for … Continue reading The Call to Prayer

A Prayer Life vs. A Life of Prayer

My Featured Blogger this Week is Alan Searle of Alan Searle’s Pleasant Lines. Alan is an award-winning journalist and political essayist, but “at my core,” he says, “I am still a Minnesota farm boy with mud on his boots, happiest when out-of-doors.” Alan is currently “detoxing from writing memoirs in favor of something more benign, … Continue reading A Prayer Life vs. A Life of Prayer

The Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done; on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. … Continue reading The Lord’s Prayer