ദിവ്യബലി വായനകൾ 4th Sunday of Easter 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 3/5/2020 4th Sunday of Easter  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 32:5-6 കര്‍ത്താവിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ വചനത്താല്‍ ആകാശം നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വര്‍ഗീയസന്തോഷത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. അങ്ങനെ, ശക്തനായ ഇടയന്‍ മുമ്പേ പോയേടത്ത് എളിയ അജഗണവും എത്തിച്ചേരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 4th Sunday of Easter 

REFLECTION CAPSULE: 4th Sunday of Easter

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – 4th Sunday of Easter “Let us do away with any ‘noise’ that prevents us from hearing our Good Shepherd, Who assures us, His constant accompaniment with us!” (Based on Acts 2:14, 36-41, 1 Pet 2:20-25 and Jn 10:1-10 – 4th Sunday of Easter) 'Speech recognition technology' is a technology … Continue reading REFLECTION CAPSULE: 4th Sunday of Easter