ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of the 5th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ Tuesday of the 5th week of Eastertide  or Saints Nereus and Achilleus, Martyrs  or Saint Pancras, Martyr  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 19:5; 12:10 ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ, രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടത്തെ അഭിഷിക്തന്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of the 5th week of Eastertide 

Advertisement