ദിവ്യബലി വായനകൾ – Pentecost

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ Pentecost - Mass of the Day  (see also Vigil Mass (Extended) and Vigil Mass (Simple)) Liturgical Colour: Red. These readings are for the day of the feast itself: പ്രവേശകപ്രഭണിതം ജ്ഞാനം 1:7 കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ലോകംമുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അതിന് വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, അല്ലേലൂയാ. Or: റോമാ 5: 5; … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Pentecost

ഈ വര്‍ഷത്തെ പെന്തക്കോസ്താ ദിനം കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനാദിനം. ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകള്‍

https://youtu.be/WsMT_HfMBKk