മഴക്കാലത്ത് പടരുന്ന പലതരം പനികളെ കോവിഡ് പനിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാം ?

https://youtu.be/zuCh5jIaTJo

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ലുത്തിനിയ ✝🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥✝ കർത്താവേ! കനിയണമേ ക്രിസ്തുവേ , കനിയണമേ കർത്താവേ! കനിയണമേ   ക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ.... ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രാ ലോക വിമോചക .... ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, ഏക ദൈവമേ.... ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ... ഞങ്ങളിൽ വന്നു നിറയണമേ. പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ... ഞങ്ങളിൽ വന്നു … Continue reading പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ലുത്തിനിയ

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday before Ascension Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി Saturday before Ascension Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. 1 പത്രോ 2:9 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമേ, അന്ധകാരത്തില്‍നിന്ന് തന്റെ അദ്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്കു വിളിച്ചവന്റെ ശക്തി പ്രഘോഷിക്കുവിന്‍, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാനസങ്ങള്‍ സത്പ്രവൃത്തികളാല്‍ നിരന്തരം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, കൂടുതല്‍ ഉത്കൃഷ്ടമായത് എപ്പോഴും നിര്‍വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായ പെസഹാരഹസ്യം ഞങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday before Ascension Sunday 

PENTHAKUSTHA RETREAT DAY 1 – 22/05/2020

https://youtu.be/WrfYlatSe1k Penthakkustha Retreat by Fr Daniel Poovannathil - Day 1 പെന്തക്കുസ്താ ഒരുക്ക ധ്യാനം ഫാ. ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം ദിവസം