പരിശുദ്ധഅമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? മരിയഭക്തർക് പരിശുദ്ധ അമ്മ നൽകുന്ന സമ്മാനം

https://youtu.be/aTc32pxPtqQ