ദിവ്യബലി വായനകൾ: Tuesday of week 19 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ Saint Clare, Virgin  on Tuesday of week 19 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 148:12-14 കന്യകമാര്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമം സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍ അവിടത്തെ നാമം മാത്രമാണ് സമുന്നതം; അവിടത്തെ മഹത്ത്വം സ്വര്‍ഗത്തെയും ഭൂമിയെയുംകാള്‍ ഉന്നതമാണ്. Or: cf. സങ്കീ 44:16 കന്യകമാര്‍ സന്തോഷത്തോടും ആഹ്ളാദത്തോടുംകൂടെ രാജ സന്നിധിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആലയത്തില്‍ അവര്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ: Tuesday of week 19 in Ordinary Time

Advertisement

നരകത്തിൽ കടക്കാൻ വലിയ ചിലവാണ്

മുത്തശ്ശി :- മോനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ പൈസക്ക് തീരെ ചിലവില്ല. എന്നാൽ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ വലിയ ചിലവാണ്. പേരക്കുട്ടി :- അതെന്താ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ. മുത്തശ്ശി :- ചീട്ടു കളിക്കാൻ പണം വേണ്ടേ,,,,??? പേരക്കുട്ടി :- വേണം. മുത്തശ്ശി :- ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പണം വേണ്ടേ...?? പേരക്കുട്ടി :- അതേ..... ധാരാളം വേണം. മുത്തശ്ശി :- പുക വലിക്കാൻ പണം വേണ്ടേ...??? പേരക്കുട്ടി :- വേണമല്ലോ.... മുത്തശ്ശി :- പാട്ടും സിനിമയും,, കോമഡിയും മറ്റും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും … Continue reading നരകത്തിൽ കടക്കാൻ വലിയ ചിലവാണ്