പയർ, കടല, കിഴങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോൾ അമിത ഗ്യാസ് ശല്യവും വയർ കമ്പനവും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

https://youtu.be/ifObiqmqXBg