ദിവ്യബലി വായനകൾ 21st Sunday in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ,23/8/2020 21st Sunday in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 85:1-3 കര്‍ത്താവേ, എന്നിലേക്കു ചെവിചായ്ച്ച് എന്നെ ശ്രവിക്കണമേ. എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങില്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസനെ രക്ഷിക്കണമേ. കര്‍ത്താവേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. എന്തെന്നാല്‍, ദിവസംമുഴുവനും ഞാനങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകള്‍ ഒന്നായി ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങു കല്പിക്കുന്നവയെ സ്‌നേഹിക്കാനും അങ്ങു വാഗ്ദാനം ചെയ്തവ ആഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 21st Sunday in Ordinary Time 

Advertisement

കുർബാന ഗീതങ്ങൾ കീബോർഡിൽ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വി. കുർബാന ഗീതങ്ങൾ (എറണാകുളം ട്യൂൺ) കീബോർഡിൽ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ Tuitorial ക്ലാസുകൾ ഉപകാരമാണ്. അന്നാപ്പെന്നാതിരുനാളിൽ https://youtu.be/wIf93e18GI8 അത്യുന്നതമാം https://youtu.be/KHPsFkHWxkM സ്വർഗസ്ഥിതനാം https://youtu.be/3yE3tKoDO_A കർത്താവേ മമ രാജാവേ https://youtu.be/HfJQkUso0gk സർവ്വാധിപനാം https://youtu.be/UXKkyIDXM3Y ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ https://youtu.be/tg3t6VSpROQ തുടർന്നുള്ള ഗീതങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചാനൽ subscribe ചെയ്യുക. പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് share ചെയ്യണേ...

പിയാനോ പഠിക്കാം… ഈ 7 ക്ലാസുകൾ കൂടിക്കോളൂ.

ഈ 7 ക്ലാസുകൾ കൂടിക്കോളൂ... നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പിയാനോ പഠിക്കാം Episode 1 https://youtu.be/F7Sf-YPu0QE Episode 2 https://youtu.be/-fquShTxdMY Episode 3 https://youtu.be/ZuIos15z_Zg Episode 4 https://youtu.be/UwzFNeeowQ0 Episode 5 https://youtu.be/r18l6bl1M0s Episode 6 https://youtu.be/c0S4chwaMII Episode 7 https://youtu.be/0k9427Z_DTg ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ subscribe, share and support... Stay tuned for the next classes..

Krooshithaneesho… New Devotional Song

Krooshithaneesho | Melbin Kazhunnukandam | Fr. Sinu Velangattusserry | New Devotional Song https://youtu.be/eokKhTDpShM ♫ Melody Arranger presents Holy Communion Song of this year.. Krooshithaneesho nin thiruraktham SUBSCRIBE https://www.youtube.com/channel/UCT71... TURN ON THE BELL ICON for the latest release. This is a song which was composed during lock down days. The song is written in the style … Continue reading Krooshithaneesho… New Devotional Song