പാലാ കൺവൻഷൻ അഞ്ചാം ദിനം | Fr. Daniel Poovannathil

https://youtu.be/FdeEqoqXA70 പാലാ കൺവൻഷൻ അഞ്ചാം ദിനം | Fr. Daniel Poovannathil

പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക കൺവെൻഷൻ 2021| Fr. Daniel Poovannathil. കുറിച്ചി പുത്തൻപള്ളി.

https://youtu.be/W3KJkyhs5OU പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക കൺവെൻഷൻ 2021| Fr. Daniel Poovannathil. കുറിച്ചി പുത്തൻപള്ളി

SUNDAY SERMON – CHRISTMAS 2021

ക്രിസ്തുമസ് 2021 ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്ന ആദ്യ ക്രിസ്തുമസിന് 2021 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ലോക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി നിർമിച്ച ആദ്യ പുൽക്കൂടിന് 798 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാരംഭിച്ച്, ലോകം മുഴുവനും അധീനതയിലാക്കിയ വ്യവസായവിപ്ലവത്തിന് 181 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അർമേനിയായിലെ 15 ലക്ഷം ക്രൈസ്തവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ട് 106 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം,  മനുഷ്യൻ അന്നുവരെ പണിതുയർത്തിയതെല്ലാം ചീട്ടുകൊട്ടാരംപോലെ തകർന്നുവീണ ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കും, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയിൽ 60 ലക്ഷം വരുന്ന ജൂതരെ … Continue reading SUNDAY SERMON – CHRISTMAS 2021

Christmas Delights

Photo of a nativity scene by Alexis from Pixabay. Christians celebrate the birth of Jesus Christ on December 25th. Christmas Delights Christmas smells delightful… fresh-cut evergreen boughs aroma of cookies baking hot cider with cinnamon sticks roses on the table festive dinner warm fire Photo by Polina Tankilevitch from Pexels. Christmas sounds beautiful… carolers caroling … Continue reading Christmas Delights

Christmas Carols

Christmas is one of my favourite times of the year. Twinkly lights (which Ken calls “twerking lights”), home baking, holidays, and of course, presents–for those of you who know me well, you are well aware of my love of presents, both giving and receiving them. But the thing that really captures the spirit of the … Continue reading Christmas Carols

Christmas Musings

Merry Christmas and Happy Holidays to you all ! Guys, I’m sorry I haven’t posted for quite a while. Since November, I’ve been working 12 hours a day, for seven days, without days off. Not complaining , though, because, $$$$$$$$. Right ? I work at a dairy company, and though it’s always been this busy … Continue reading Christmas Musings

Vegan Christmas Gift Guide

AD. All these products were gifted but all views are my own. With Christmas coming up around the corner, it is fair to say that this year is going to be an improvement on last year. Christmas last year was hard for a lot of families not seeing loved ones and carrying on loving traditions, … Continue reading Vegan Christmas Gift Guide

Preparation For Christmas

Jackie spent much of the day cooking masses of curry and other dishes in preparation for her traditional Boxing Day extended family event, which, of course we had been forced to cancel last year. Here are peppers frying, some diced beef undergoing pressure cooking, and pots of ingredients ready for their turn. For the last … Continue reading Preparation For Christmas

Christmas Prayers to Help Christians Celebrate Jesus’ Birthday

Take some time to reconnect with God and give thanks for our salvation in Christ with these powerful Christmas prayers. These Christmas prayers, whether you traditionally say a prayer on Christmas Eve or while sitting around the Christmas Day meal, will inspire everyone present to give thanks and rejoice. Below I have gathered some of … Continue reading Christmas Prayers to Help Christians Celebrate Jesus’ Birthday

The Christmas Gift

Well, ‘tis the season! And I’m going to give you my Christmas gift early. This month on each Sunday I will post one of my Christmas stories. Those of you who do not celebrate Christmas please accept this in the spirit in which I give it as we all celebrate each other at this wonderous … Continue reading The Christmas Gift

Christmas season is upon us

Everybody likes a candy cane Christmas season is here, with the big day but a little over a week away. Whether or not you and yours celebrate Christmas, we want to wish all of our online blogging family a very Happy Holiday season . We all look forward to a safe, healthy and prosperous  2022. Christmas … Continue reading Christmas season is upon us

No Greater Christmas Gift Than Love

December is speeding towards Christmas. Christmas is sprinting towards New Year. Then, 2021 is gone. No Rewind. No take two. It’s over. What was given or not given can’t be undone. Our first Winter in SF has lots of fond happy childhood memories at Pier 39. Christmas dilemma? Finding the right gift that is both … Continue reading No Greater Christmas Gift Than Love

Christmas Trees and Memories!

This holiday season is different for my husband and I, a bit quieter around the house because we became empty nesters several months ago. And I admit that with Christmas just around the corner, the quiet is a bit thunderous. I remember past holidays when our son and daughter were little; we’d keep the magic … Continue reading Christmas Trees and Memories!

Christmas is a State of Mind

I am very pleased to announce that my poem, Christmas is a State of Mind, has been included in the Old Mountain Press Holiday Cheer Anthology. I want to thank Editor, Tom Davis, for including my poem in this anthology. You can read the poem below. When I think of Christmas I am carried to … Continue reading Christmas is a State of Mind

Christmas Lights

Season’s greetings to all my “Wordpress Friends and Followers” Featured Image: Geelong Floating Xmas Tree-2 | Russell Charters | Flickr Today on Weekly Prompts the Wednesday challenge is: CHRISTMAS DINNER. Please visit their fabulous site by clicking on >> Here. .. and my poem ‘Christmas Lights’ is in response to their prompt … Christmas Lights A … Continue reading Christmas Lights