പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ | Feast of Pentecost

https://youtu.be/WABsg4Oe_Fo Watch "ജൂൺ 5 - പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ | Pentecost" on YouTube

The Great Pentecost – പന്തക്കുസ്ത ശുശ്രൂഷ | Fr. Daniel Poovannathil

https://youtu.be/IWatYCiw-iA Watch "The Great Pentecost - പന്തക്കുസ്ത ശുശ്രൂഷ 🔴 [LIVE] June 5, 2022 | Fr. Daniel Poovannathil" on YouTube

ആത്മദാഹം

നശ്വരമായ ഭോജനത്തിനല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അപ്പത്തിനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം വാഞ്ഛിക്കുന്നത്, അനശ്വരമായ അവൻ്റെ തിരുരക്തത്തിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ആത്മം ദാഹിക്കുന്നു.…………………………………………..അന്ത്യോക്യയിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "He who interrupts the course of his spiritual exercises and prayer is like a man who allows a bird to escape from his hand; he can hardly catch it again."St. … Continue reading ആത്മദാഹം