ഹൃദയവും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. ‘വരയൻ’ സിനിമ ഒരാസ്വാദനം

https://youtu.be/NfjFr-_kANo ഹൃദയവും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. 'വരയൻ' സിനിമ ഒരാസ്വാദനം

Saint Philip Neri / Thursday before Ascension Sunday

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 26-May-2022, വ്യാഴം Saint Philip Neri, Priest on Thursday before Ascension Sunday Liturgical Colour: White. ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 18:1-8 പൗലോസ് അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്യുകയും സിനഗോഗില്‍ വച്ച് സംവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. പൗലോസ് ആഥന്‍സ് വിട്ടു കോറിന്തോസില്‍ എത്തി. അവന്‍ പോന്തസുകാരനായ അക്വീലാ എന്ന ഒരു യഹൂദനെ കണ്ടുമുട്ടി. അവന്‍ തന്റെ ഭാര്യയായ പ്രിഷില്ലയോടൊപ്പം ആയിടെ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് എത്തിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തെന്നാല്‍, … Continue reading Saint Philip Neri / Thursday before Ascension Sunday

കുടുംബത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും വിലകൂടിയ കാലമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം : മാർ തോമസ് തറയിൽ

https://youtu.be/1w1HlzWlaoA Watch "കുടുംബത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും വിലകൂടിയ കാലമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം : മാർ തോമസ് തറയിൽ" on YouTube

I’ve Surrendered!

TINA UNSELL SEAMON

Photo by Tina Unsell Seamon

I’ve surrendered!

I’ve finally surrendered my marriage over to the Lord!

After so many years of fighting our differences I have laid it all down at the feet of Jesus.

I’m handing it all over to Him.

In prayer I am surrendering my marriage over to God and opening my heart and hands in representation of the release of my marriage to Him.

I’m exchanging the pain, heartache and wondering what the future might hold for our marriage for God’s good and perfect will for our marriage.

In Proverbs 3:5-7 the Lord instructs us to ….”Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil.”

Here the Lord is saying that we cannot do…

View original post 1,437 more words

But God ….

TINA UNSELL SEAMON

Photo by Tina Unsell Seamon

Sometimes the love and grace that I often extend to others I don’t always extend to my husband.

Buried beneath all the pain of past hurts, past broken promises, past unforgiveness, are the resemblance of my broken heart.

Which often-times manifest itself in the things that I say about my husband.

The things I do for my husband.

The way I treat my husband.

My actions towards my husband.

And sometimes they are exhibited unfairly.

I admit that more often than not my actions are unwarranted.

But let me be clear, he isn’t perfect, far from it, but neither am I.

No perfect people here!

We both have things we need to change within ourselves, within our hearts, and within our minds.

And more importantly there are things we need to surrender to God.

I often think about how God views my responses, my words…

View original post 1,140 more words