എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ

നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായ് ... ത്രിത്വത്തെ മോദാൽ നിത്യം വാഴ്ത്തീടാം ... ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലും അടിത്തറയുമാണ് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമെന്ന രഹസ്യം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കൂട്ടായ്മയാണ് വിശ്വാസസമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകയും. ആഴമളക്കാനാവാത്ത സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കൂട്ടായ്മ. ക്രിസ്തു ശിരസ്സായുള്ള സഭയുടേതും കൂട്ടായ്മയുടെ ജീവിതമാകണം , ആദിമസഭയിലെ പോലെ. തമ്മിൽ തമ്മിലും പുറമെയുള്ളവരോടും തുറവിയുള്ളവർ. ലോകസൃഷ്ടിയോ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരമോ, വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയോ, ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിലെയും വാസമോ ...അങ്ങനെ ഏതെടുത്താലും മൂവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന മൂവർ. ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും … Continue reading എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ

Advertisement

On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part One Of Two)

https://youtu.be/iguCcSENyjs On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part One Of Two) On the Trinity (Latin: De Trinitate) is a Latin book written by Augustine of Hippo to discuss the Trinity in context of the logos. Although not as well known as some of his other works, some scholars have seen it as his … Continue reading On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part One Of Two)

On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part Two Of Two)

https://youtu.be/x42zB8nKsZI On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part Two Of Two) On the Trinity (Latin: De Trinitate) is a Latin book written by Augustine of Hippo to discuss the Trinity in context of the logos. Although not as well known as some of his other works, some scholars have seen it as his … Continue reading On The TRINITY By Saint Augustine Of Hippo (Part Two Of Two)

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഐക്കൺ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഐക്കൺ   പൗരസ്ത്യ സഭയും പാശ്ചാത്യ സഭയും ഒരു പോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റഷ്യൻ ചിത്രകാരനായ ആൻഡ്രയ് റൂബ്ലേവിന്റെ (1411- 1425-27) (Andrei Rublev) The Trinity എന്ന വിശ്വ പ്രസിദ്ധ ഐക്കണെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ...   പാശ്ചാത്യ സഭ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയും, പൗരസ്ത്യ സഭ പന്തക്കുസ്തദിനം തന്നെയും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാളായി ആഘോഷിക്കുന്നു.   പൗരസ്ത്യ സഭയും പാശ്ചാത്യ സഭയും ഒരു പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന … Continue reading പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഐക്കൺ

Thrithwathinte Thirunal | Holy Trinity

Feasts: Bible Study Series by Rev. Dr Michael Karimattam തിരുനാളുകൾ: ബൈബിൾ പഠന പരമ്പര - റവ. ഫാ. മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം വിഷയം: ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ https://youtu.be/f6NMQ9EMcHE