എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന മനോഹരഗാനം | Chavara Thathan | Thatha Chavara Thatha

https://youtu.be/TUkaMtQblus 🎵🎵🎵🎵 വീണ്ടുമൊരു തകർപ്പൻ ഗാനവുമായ് CMC സിസ്റ്റേഴ്സ് 🎵🎵🎵🎵 എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന മനോഹരഗാനം | Chavara Thathan | Thatha Chavara Thatha christiandevotionalsongs #cmcvision #hentryjoypadinjakkara Direction | Editing | Colour Grading | Music | Audio mixingHentry Joy Padinjakkara Lyrics - Sr.Navya Maria CMC SingerSr.Lins Rani CMC ChorusHentry Joy Padinjakkara, Sr.Lins Rani CMC, Sr.Sophia Francis CMC … Continue reading എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന മനോഹരഗാനം | Chavara Thathan | Thatha Chavara Thatha

Advertisement