സാന്നിധ്യാനുഭൂതി

അപ്പത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, നിൻ്റെ സാന്നിധ്യാനുഭൂതികളാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രഭയും പറുദീസയും. നീയുമായുള്ള പ്രണയമാണ് എൻ്റെ ആത്മഹർഷം.…………………………………………..വി.ഫൗസ്റ്റീന മനുഷ്യമക്കളെ ദൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Have patience with all things, but chiefly have patience with yourself. Do not lose courage in considering your own imperfections, but instantly set about remedying them – every day begin the task anew.Saint Francis of … Continue reading സാന്നിധ്യാനുഭൂതി

Advertisement