പ്രണയം

നമുക്കുവേണ്ടത് വെറും ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയല്ല; ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനുമായുള്ള പ്രണയമാണ്.…….. …………………………. ……മൈക്കിൾ ഒബ്രിയൻ ദൈവീക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Happiness can only be achieved by looking inward and learning to enjoy whatever life has and this requires transforming greed into gratitude. St. John Chrysostom🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a lovely day…

Advertisement