അനുഗ്രഹനിറവ്

മനുഷ്യാധരങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത അനുഗ്രഹനിറവാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും.…………………………………………..വി. ലോറൻസ് ജസ്റ്റിനിയൻ ജീവൻ്റെ ഉറവയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. There is no better place than the interior room of our souls where Divine therapy takes place. Restoring all our relationships, healing our brokenness, wiping away our tears.Letting us feel the love that our souls so desperately need. Always with … Continue reading അനുഗ്രഹനിറവ്

Advertisement