പ്രാർത്ഥനയുടെപരിപൂർണ രൂപം

പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിപൂർണരൂപമാണ് വി.കുർബാന.…………………………………………..പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ തിരുസ്സഭയെ എന്നും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “God, of your goodness, give me yourself; you are enough for me, and anything less that I could ask for would not do you full honor. And if I ask anything that is less, I shall always lack something, but in you alone … Continue reading പ്രാർത്ഥനയുടെപരിപൂർണ രൂപം

Advertisement