അകലാതിരിക്കാൻ

ഒറ്റ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണംപോലും നാം പാഴാക്കരുത്. ശത്രുവിനെ ഉത്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഈശോയിൽ നിന്നും നാം ഒരിക്കലും അകന്നു പോകരുത്.…………………………………………..വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. In the Sacred Heart, every treasure of wisdom and knowledge is hidden. In that divine Heart beats God's infinite love for everyone, for each one of us individually.St. John Paul … Continue reading അകലാതിരിക്കാൻ

Advertisement