കൊർട്ടോണയിലെ വിശുദ്ധ മാർഗ്ഗരറ്റ്

'പശ്ചാത്താപം' എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം, നിർണ്ണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൽ, പൂർണമായ മാറ്റം, സമ്പൂർണ സമർപ്പണം എന്നതൊക്കെ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയുടെ തിരുന്നാളാണ് ഫെബ്രുവരി 22ന് തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധയാണ് കൊർട്ടോണയിലെ വിശുദ്ധ മാർഗ്ഗരറ്റ്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അവനിൽ മാത്രമേ ശരിയായ സന്തോഷവും സമാധാനവും മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താനും കഴിയുകയുള്ളു എന്നവൾ … Continue reading കൊർട്ടോണയിലെ വിശുദ്ധ മാർഗ്ഗരറ്റ്

Advertisement

Introduction to Liturgy | Fr Kuriakose Moonjelil MCBS

THE IMPORTANCE OF LITURGICAL STUDIES IN FORMATION             The focal point of ecclesial life is liturgy for it is the source and summit of Christian endeavors on earth (SC. 10). Ecclesial life has to be woven around the liturgy through which the work of our redemption is carried out. Gabriel M Brasso says that the … Continue reading Introduction to Liturgy | Fr Kuriakose Moonjelil MCBS

Snehaswaroopanam Hridayanadha | Sr Rincy Alphonse SD | Fr Jerin MCBS | Sr Vineetha SD| Geetham media

https://youtu.be/rgGaU9liW0k Snehaswaroopanam Hridayanadha | Sr Rincy Alphonse SD | Fr Jerin MCBS | Sr Vineetha SD| Geetham media #sr #geethammedia #christianGEETHAM MEDIA presents new song " സ്നേഹ സ്വരൂപനാം ""If U like this song please share and subscribe" Song/ Snehaswaroopanam HrudayanadhaRagam/ VrindavanasarangaLyrics/ Sr. Vineetha. SDMusic/ Fr. Jerin Valiyaparambil. MCBSVox/ Sr. Rincy Alphonse. SDOrchestration/ Suneesh ThomasFlute/ Joseph … Continue reading Snehaswaroopanam Hridayanadha | Sr Rincy Alphonse SD | Fr Jerin MCBS | Sr Vineetha SD| Geetham media

Prayer to the Guardian Angel | കാവൽമാലാഖയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Prayer to the Guardian Angel | കാവൽമാലാഖയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Prayer for the Conversion of Sinners | പാപികളുടെ മനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥന

Prayer for the Conversion of Sinners | പാപികളുടെ മനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥന

February 22 – വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Chair of Saint Peter | Cathedra Petri

https://youtu.be/N5OkVGlO9WA February 22 - വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Chair of Saint Peter | Cathedra Petri saintoftheday #rome #popefrancis ക്രിസ്തുവിന്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ പരിപാലിക്കുകയും, വിശ്വാസത്തിലും ഉപവിയിലും ഐക്യത്തോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെയും പിൻഗാമികളുടെയും പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനം. റോമിൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കയുടെ പ്രധാന അൾത്താരയുടെ പിൻഭാഗത്തായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ്സിന് കീഴിലാണ് പത്രോസിന്റെ യഥാർത്ഥ സിംഹാസനം ദൈവജനത്തിന്റെ വണക്കത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. … Continue reading February 22 – വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Chair of Saint Peter | Cathedra Petri

സ്നേഹാധിക്യം

മാധുര്യമുള്ള ഈശോയുടെ സ്നേഹാധിക്യം മുഴുവന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ പ്രകടമാകുന്നു.- - - - - - - - - - - - -വി.ഫിലിപ്പ് നേരി.രോഗികള്‍ക്ക് സൗഖ്യം നല്കുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. The Lord our King will hold the door of His heart open for anyone who wants to enter for an audience at any time.~ St Padre Pio 🌹🔥❤️ Good Morning….. … Continue reading സ്നേഹാധിക്യം