ഒരേയെരു ബലി

ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നത് പത്രോസോ,പൗലോസോ മറ്റേതെങ്കിലുംപുരോഹിതനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.ബലി എപ്പോഴും ക്രിസ്തു തന്റെശിഷ്യര്‍ക്കു നല്കിയ അതേബലിയായിരിക്കും.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -വി.അഗസ്തീനോസ്. ആദിമസഭയിലെ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിറുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "To be faithful, we must live simply. Then being free from attachments, we are possessed by nothing. We live in … Continue reading ഒരേയെരു ബലി

Advertisement