En Abhayashilayam Daivammae | Fr. Jinu Thaiparambil | Fr. Jerin Valiyaparambil | Delilah Lawrence

https://youtu.be/KpdYD66DA7s En Abhayashilayam Daivammae | Fr. Jinu Thaiparambil | Fr. Jerin Valiyaparambil | Delilah Lawrence എൻ അഭയശിലയാം ദൈവമേ സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം Lyrics - Fr. Jinu Thaiparambil MCBSMusic - Fr. Jerin Valiyaparambil MCBSVox - Adv. Delilah LawrenceOrchestration - Suneesh ThomasRecording - Fr. Anil SVDStudio- Gyan Ashram, AndheriMixing - Ninoy VargheseTabla - Biljith JohnFlute … Continue reading En Abhayashilayam Daivammae | Fr. Jinu Thaiparambil | Fr. Jerin Valiyaparambil | Delilah Lawrence

Advertisement

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് റിനാൾഡി

"ഡോൺബോസ്കോയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ശബ്ദത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫാദർ റിനാൾഡിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരുന്നു " സലേഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഡോൺ ബോസ്കോയോടൊത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഫാദർ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ് ഫ്രാൻസെസ്യ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് റിനാൾഡി. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്‌കോയുടെ മൂന്നാമത്തെ പിൻഗാമി. ഡോൺ ബോസ്കോയെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നിപ്പോവും. അവനിലെ ദൈവവിളിയെ വഴിതെളിക്കാൻ ഡോൺ ബോസ്‌കോ ചൊരിഞ്ഞ കരുതലും ശ്രദ്ധയും അത്രക്കുണ്ട്. നിലം ഉഴുന്ന സാധാരണ ഒരു … Continue reading വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് റിനാൾഡി

Advent Images from Movies HD

DF-13986 Nativity , May 18, 2006 Photo by Jaimie Trueblood/newline.wireimage.com To license this image (9556568), contact NewLine: U.S. +1-212-686-8900 / U.K. +44-207-868-8940 / Australia +61-2-8262-9222 / Japan: +81-3-5464-7020 +1 212-686-8901 (fax) info@wireimage.com (e-mail) NewLine.wireimage.com (web site) DF-10095 Nativity , May 18, 2006 Photo by Jaimie Trueblood/newline.wireimage.com To license this image (9199123), contact NewLine: U.S. +1-212-686-8900 … Continue reading Advent Images from Movies HD

Tuesday of the 2nd week of Advent

🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 06 Dec 2022 Saint Nicholas, Bishop or Tuesday of the 2nd week of Advent Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിനായിഞങ്ങള്‍ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു.മെത്രാനായ വിശുദ്ധ നിക്കൊളസിന്റെമധ്യസ്ഥസഹായത്താല്‍,സകല വിപത്തുകളിലുംനിന്ന്ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ.അങ്ങനെ, രക്ഷയുടെ സുഗമമായ മാര്‍ഗംഞങ്ങള്‍ക്കായി തുറക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നഅങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴിഈ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടരുളണമേ. ഒന്നാം വായന ഏശ 40:1-11ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. … Continue reading Tuesday of the 2nd week of Advent

Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas

https://youtu.be/ezf7LZ_JFUk Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas Mary's reference from the book of Genesis promises that She will crush the head of the Enemy of our soul. "The glorious Mother of God, the Virgin Mary, commands you; she who by her humility and from the first moment of her … Continue reading Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas

Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal

https://youtu.be/wfZj2BbOUCQ Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal. Enjoy The Powerful Shield Of St Michael… A Powerful Protection Against The Jezebel Spirits Attacking Gods Children, Especially Those Working In His Vineyard.. Keep the Prayer running, As St Michael Builds A Formidable Hedge Around Your Habitat With His … Continue reading Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal

Stations of the Cross (Catholic) – By St Alphonsus Liguori

https://youtu.be/iEIvGC1WsbM Stations of the Cross (Catholic) - By St Alphonsus Liguori The Stations of the Cross, also known as the way of the cross, it a beautiful meditation to honour the passion of Christ. This prayer is often prayed during Lent on Fridays, and especially remember on Good Friday, however every day is a good … Continue reading Stations of the Cross (Catholic) – By St Alphonsus Liguori

Litany for the Poor Souls in Purgatory

https://youtu.be/E_8RC0kIpFQ Litany for the Poor Souls in Purgatory Litany for the Poor Souls in Purgatory (text below) | A prayer for the souls in Purgatory RELATED VIDEOS: A Prayer for the Dying - https://youtu.be/m6YckNW_y6M Prayer for the Release of 1,000 Souls from Purgatory - https://youtu.be/XaZUSzdxCfE PSALM 51: Prayer of Repentance - https://youtu.be/dReFturMvPY "LITANY FOR THE … Continue reading Litany for the Poor Souls in Purgatory

Litany Of The Blessed Virgin Mary

https://youtu.be/JOEkzlV2MiM Litany Of The Blessed Virgin Mary "Litany of the Blessed Virgin Mary" (prayer text below) | The Litany of the Blessed Virgin Mary, also known as the Litany of Loreto, was composed in the Middle Ages and approved by Pope Sixtus V in 1587. In 2020, Pope Francis recently added three additional titles ("Mother … Continue reading Litany Of The Blessed Virgin Mary

Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom

https://youtu.be/J42_XCCq7os Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom! Are you living in constant fear, worry and anxiety?Panic attacks? Here is a prayer towards freedom, faith and hope. ===================Invocation 33 times.. May the Holy Blood of Jesus and Holy Blood of Mother Mary bind up and cast out every … Continue reading Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom

Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times

https://youtu.be/vVc782kcDds Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times This little-known Memorare Chaplet has been known to be prayed in difficult times. It was revealed to a humble visionary from the Philippines 🇵🇭in 2017. You may also say it to simply go deeper in prayer to Jesus through Mary. It consists of 7 decades of eleven … Continue reading Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times

Powerful Miracle Prayer to St Jude – Hopeless and Impossible cases

https://youtu.be/2Czg5yT9mvM Powerful Miracle Prayer to St Jude - Hopeless and Impossible cases Most holy apostle, St. Jude, faithful servant and friend of Jesus, the Church honors andinvokes you universally as the patron of hope. Please intercede on my behalf. Make use of that particular privilege given to you to bring hope, comfort, and help where … Continue reading Powerful Miracle Prayer to St Jude – Hopeless and Impossible cases

The Joyful Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Mondays & Saturdays)

https://youtu.be/WShVugWWOx0 The Joyful Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Mondays & Saturdays) Virtual Rosary - The Joyful Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Baptism in the Jordan (Luminous Mysteries) using the link below. "Joyful Mysteries - Virtual Rosary"1st Joyful Mystery (Virtual Rosary) - The Annunciation - 2:192nd Joyful Mystery … Continue reading The Joyful Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Mondays & Saturdays)

The Glorious Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Sundays & Wednesdays)

https://youtu.be/eUeUKsYAbMY The Glorious Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Sundays & Wednesdays) Virtual Rosary - The Glorious Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Glorious Mysteries - Virtual Rosary1st Glorious Mystery (Virtual Rosary) - The Resurrection of Jesus - 2:192nd Glorious Mystery (Virtual Rosary) - The Ascension - 5:093rd Glorious Mystery (Virtual Rosary) … Continue reading The Glorious Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Sundays & Wednesdays)

Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9)

https://youtu.be/e9RVaQkU6K0 Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9) Dasal at Panalangin Pagkagising sa Umaga with VoiceoverTagalog Morning Prayer and Morning Offering Upon Waking UpTagalog Prayer Before You Start Your Day 📕 Buy Tagalog Catholic Bible (Lazada): https://bit.ly/2PrI9lL 🌤 Mga Panalangin sa Umaga https://youtube.com/playlist?list=PLO… Isang bagong umaga ang sumasaatin, … Continue reading Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9)

Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help

https://youtu.be/1s-c9iezQzs Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help Do you want us to pray for you? Click the link to join our Exclusive Membership https://www.youtube.com/channel/UC1FN... As a member of our Live Rosary, you will get exclusive live Rosary Prayer for your personal intentions every week. We will offer Holy Mass once a week … Continue reading Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help

Prayer Before Bedtime – A Beautiful Prayer to End the Day – Daily Prayers

https://youtu.be/EFuV2i1a3do Prayer Before Bedtime - A Beautiful Prayer to End the Day - Daily Prayers spiritualjourney #bedtimeprayers #prayertoendyourday Also Watch Morning Prayer - A prayer to start the day with God's Blessings , Link Belowhttps://youtu.be/nl7Sqvcd44g Watch Prayer to Bless Our Home and Family - Daily Prayers | Family Prayer, Link Belowhttps://youtu.be/vNsqRVxKTP4 Also Watch A Prayer … Continue reading Prayer Before Bedtime – A Beautiful Prayer to End the Day – Daily Prayers

The Luminous Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Thursdays)

https://youtu.be/NXcr7YYL12o The Luminous Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Thursdays) Virtual Rosary - The Luminous Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Agony in the Garden (Sorrowful Mysteries) using the link below. "Luminous Mysteries - Virtual Rosary"1st Luminous Mystery (Virtual Rosary) - The Baptism in the Jordan - 2:192nd Luminous … Continue reading The Luminous Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Thursdays)

The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio

https://youtu.be/gLIjml_Kfmw The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio Please SUBSCRIBE for more prayers.Dear Brothers and Sisters, this prayer was written by St. Padre Pio himself. We are told that he believed that many people got healed through this prayer. You can say it for yourself or anyone else that needs healing. Please say … Continue reading The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio

The Sorrowful Mysteries | VIRTUAL ROSARY – (Tuesdays & Fridays)

https://youtu.be/Siu8clv8ds4 Virtual Rosary - The Sorrowful Mysteries (Tuesdays & Fridays) Virtual Rosary - The Sorrowful Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Resurrection of Jesus (Glorious Mysteries) using the link below. "Sorrowful Mysteries - Virtual Rosary"1st Sorrowful Mystery (Virtual Rosary) - The Agony in the Garden - 2:192nd Sorrowful … Continue reading The Sorrowful Mysteries | VIRTUAL ROSARY – (Tuesdays & Fridays)

The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete)

https://youtu.be/p5TGfisOKMM The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete) To Order this on CD: https://www.trishshort.com/product-pa... Subscribe to this channel: https://www.youtube.com/user/DivineMe... Subscribe to Trish Short channel: https://www.youtube.com/channel/UCyxv... Chaplet of Divine Mercy in Song with Additional Prayers:https://youtu.be/HKlOLyYs3Os For more information on Divine Mercy – https://www.divinemercy.org PLEASE NOTE: All rights are reserved by the copyright holder, and duplication … Continue reading The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete)

Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual)

https://youtu.be/5pdnzUjmkzA Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual) The Chaplet of Divine Mercy (spoken) (virtual) | The "Divine Mercy Chaplet" was given to St. Faustina by Jesus as a means for honoring His Sacred Passion and imploring mercy for poor sinners and the world. "CHAPLET OF THE DIVINE MERCY" prayers and meditationsOpeningYou expired, Jesus, but the source … Continue reading Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual)