കൃപാവരം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപാവരവും അതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണതയുമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം………………………………………….. വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്. മനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Prayer is the most concrete way to make our home in God."~ Henri Nouwen 🌹🔥❤️ Good Morning… Have a blessed Sunday…..

ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമല്ല സിനാഡാലിറ്റി, ആ പദത്തെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് | MAR ANDREWS THAZHATH | SYNODALITY

https://youtu.be/HBa3m3NYppU ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമല്ല സിനാഡാലിറ്റി, ആ പദത്തെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് | MAR ANDREWS THAZHATH | SYNODALITY synodality #marandrewsthazhath #shekinahnews ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമല്ല സിനാഡാലിറ്റി, ജനസ്വരം ദൈവസ്വരമാകണമെന്നില്ല.ആ പദത്തെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. സിനഡാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞുവെച്ച് മാര്‍ താഴത്ത് exclusiveinterview #vatican #popefrancis #ernakulamangamaly #Shekinahnews #shekinahlive Like & Subscribe Shekinah News Channel For Future Updates.https://www.youtube.com/channel/UCHtY… Watch us onKerala Vision Cable Network Channel No:512Asianet Cable Vision Channel … Continue reading ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമല്ല സിനാഡാലിറ്റി, ആ പദത്തെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് | MAR ANDREWS THAZHATH | SYNODALITY

ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല എല്ലാവരും അനുസരിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ് PART 2 | MAR ANDREWS THAZHATH

https://youtu.be/Yp7zFe0x4i0 ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല എല്ലാവരും അനുസരിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ് PART 2 | MAR ANDREWS THAZHATH marandrewsthazhath #churchnews #shekinahexclusive shekinah exclusive ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല എല്ലാവരും അനുസരിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്..നിര്‍ഭയം മാര്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ് താഴത്ത് പാര്‍ട്ട് 2 Mar Andrews Thazhath Latest Exclusive Interview ernakulamangamaly #popefrancis #exclusive #latestnews #Shekinahnews #shekinahlive Like & Subscribe Shekinah News Channel For Future Updates.https://www.youtube.com/channel/UCHtY… Watch us onKerala … Continue reading ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനില്ല എല്ലാവരും അനുസരിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ് PART 2 | MAR ANDREWS THAZHATH

ലോകത്തെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അസാധാരണ കത്ത് പുറത്ത്‌ | POPE FRANCIS

https://youtu.be/bsvZMbwlZ5U ലോകത്തെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അസാധാരണ കത്ത് പുറത്ത്‌ | POPE FRANCIS popefrancis #churchnews #shekinahnews ലോകത്തെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അസാധാരണ കത്ത് പുറത്ത്‌ | POPE FRANCIS pope #vatican #shekinahnews #shekinahlive Pope letter goes viralLike & Subscribe Shekinah News Channel For Future Updates.https://www.youtube.com/channel/UCHtY… Watch us onKerala Vision Cable Network Channel No:512Asianet Cable Vision Channel No:664Den Cable … Continue reading ലോകത്തെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അസാധാരണ കത്ത് പുറത്ത്‌ | POPE FRANCIS

The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 2 Of 2) & Conceptions Of Divine Love

https://youtu.be/4TUg2VDMxGM The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 2 Of 2) & Conceptions Of Divine Love The Life of St. Teresa by Saint Teresa of Avila (1515 - 1582). Translated by John Dalton (1709 - 1763).Saint Teresa of Ávila, also called Saint Teresa of Jesus, baptized as Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, (March … Continue reading The Life Of Saint Teresa Of Ávila (Part 2 Of 2) & Conceptions Of Divine Love

The LORD IS My Light And My Salvation; Whom Shall I Fear?

https://youtu.be/GI8jIaoP8wU The LORD IS My Light And My Salvation; Whom Shall I Fear? This is a collection of more Mother Angelica's lessons to help you go on in these difficult times. “If a man seeks the face of the Lord, he will see the glory of the Lord unveiled and, having been made similar to … Continue reading The LORD IS My Light And My Salvation; Whom Shall I Fear?

The Interior Castle + The Relations (2 Books By Saint Teresa Of Ávila, OCD)

https://youtu.be/g24jOA-FgP8 The Interior Castle + The Relations (2 Books By Saint Teresa Of Ávila, OCD) The Interior Castle, or The Mansions, (Spanish: El Castillo Interior or Las Moradas) was written by Teresa of Ávila, the Spanish Carmelite nun and famed mystic, in 1577, as a guide for spiritual development through service and prayer. The work … Continue reading The Interior Castle + The Relations (2 Books By Saint Teresa Of Ávila, OCD)

Be Inspired & Edified By These Roman Catholic Sermons

https://youtu.be/OLErtUcL45o Be Inspired & Edified By These Roman Catholic Sermons For God loved the world in this way: so much that he would give up his Son, The Only One, so that everyone who believes in him shall not be lost, but he shall have eternal life.

Edifying Homilies / Talks To Help You Throughout This Day

https://youtu.be/G2wkmci0QUk Edifying Homilies/Talks To Help You Throughout This Day For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him will not perish, but have everlasting life.

The Chief Evils Of The Times By Reverend Heinrich Nagelschmitt

https://youtu.be/PxTvLOnUm7k The Chief Evils Of The Times By Reverend Heinrich Nagelschmitt The Chief Evils of the Times by Rev. Heinrich Nagelschmitt (1814-1892). The evils of the times are many, and it is the ever recurring duty of the Church to combat them relentlessly. Especially during Lent the attack is particularly vigorous and deliberate. The Rev … Continue reading The Chief Evils Of The Times By Reverend Heinrich Nagelschmitt

Saints: Dominic Savio, Bonaventure & Joseph Of Cupertino

https://youtu.be/2rdRVSApCcE Saints: Dominic Savio, Bonaventure & Joseph Of Cupertino Dominic Savio (Italian: Domenico Savio; 2 April 1842 – 9 March 1857) was an Italian student of John Bosco. He was studying to be a priest when he became ill and died at the age of 14, possibly from pleurisy.[5] He was noted for his piety … Continue reading Saints: Dominic Savio, Bonaventure & Joseph Of Cupertino

The Man Who Was Thursday: A Nightmare By G. K. Chesterton

https://youtu.be/vshi-Hkrn_c The Man Who Was Thursday: A Nightmare By G. K. Chesterton The Man Who Was Thursday: A Nightmare is a 1908 novel by G. K. Chesterton. The book has been described as a metaphysical thriller. Subtitled by the author as a "Nightmare", this is a fantasy, comic thriller about a plot to end the … Continue reading The Man Who Was Thursday: A Nightmare By G. K. Chesterton

On The TRINITY & One More Edifying Audiobook

https://youtu.be/FyedoJmDV20 On The TRINITY & One More Edifying Audiobook The Trinity is a mystery of faith in the strict sense, one of the "mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God". To be sure, God has left traces of his Trinitarian being in his work of … Continue reading On The TRINITY & One More Edifying Audiobook

The Rosary Is The Weapon Against The Devil And His Minions. Recite It Here & Now!

https://youtu.be/xhU9usj4m7g The Rosary Is The Weapon Against The Devil And His Minions. Recite It Here & Now! Today we face unprecedented challenges on every front. The evils of “this present darkness” weigh heavy against us. Perhaps this is what makes the advice of St. Padre Pio, a holy man from our own age, so valuable … Continue reading The Rosary Is The Weapon Against The Devil And His Minions. Recite It Here & Now!

Almost 12 Hours Of Instructional / Devotional Sermons By Saint Alphonsus Maria De Liguori (CSsR)

https://youtu.be/-jB_WQeksqE Almost 12 Hours Of Instructional/Devotional Sermons By Saint Alphonsus Maria De Liguori (CSsR) Sermons for all the Sundays in the year by Saint Alphonsus Liguori (1696 - 1787). Translated by Nicholas Callan (1799 - 1864).This work is entitled, ABRIDGED SERMONS FOR ALL THE SUNDAYS IN THE YEAR. They are called Abridged Sermons, because, although … Continue reading Almost 12 Hours Of Instructional / Devotional Sermons By Saint Alphonsus Maria De Liguori (CSsR)

The Poetry Of Saint John Of The Cross & The Poetry Of Saint Teresa Of Ávila

https://youtu.be/xcjkyWJcPyA The Poetry Of Saint John Of The Cross & The Poetry Of Saint Teresa Of Ávila Poetry of St John of the Cross by Saint John of the Cross (1542 - 1591). Translated by David Lewis (1814 - 1895).The poems of St John of the Cross, with their mystic depth and spiritual ecstasy, stand … Continue reading The Poetry Of Saint John Of The Cross & The Poetry Of Saint Teresa Of Ávila

Sanctity’s Mother Tongue: An Examination On Silence And Use Of The Gift Of Speech (Sr. Mary Koehler)

https://youtu.be/-uylqRev2qI Sanctity’s Mother Tongue: An Examination On Silence And Use Of The Gift Of Speech (Sr. Mary Koehler) Sanctity’s Mother Tongue, An Examination On Silence and Use of the Gift of Speech by Sister Mary Cecilia Koehler.Mother Cecilia Koehler, superior of the Ursuline Sisters of Paola from 1944 to 1956, wrote a small meditation booklet … Continue reading Sanctity’s Mother Tongue: An Examination On Silence And Use Of The Gift Of Speech (Sr. Mary Koehler)

സവാരി 🎬 SHORT FILM 2022 | SIJO OUSEPH | JOSE PAUL | MEDIA CATHOLICA

https://youtu.be/fJLgm5iu0Uc സവാരി 🎬 SHORT FILM 2022 | SIJO OUSEPH | JOSE PAUL | MEDIA CATHOLICA 🎬 CREW 🎬Script & Direction : SIJO OUSEPHDOP : PINTO SEBASTIANEditing & Colouring : IBEY MOORKANADBackground Score & Music : JOSE PAULSound Effects : THUMBI JOJOPresentation : DSMHMedia Partner : MEDIA CATHOLICA ©️ MEDIA CATHOLICA - Official Visual-Audio Platform of … Continue reading സവാരി 🎬 SHORT FILM 2022 | SIJO OUSEPH | JOSE PAUL | MEDIA CATHOLICA

4000 അമ്മമാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മെ​ഗാ റമ്പാൻ പാട്ട്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി

https://youtu.be/TQjMqrXEzMQ 4000 അമ്മമാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മെ​ഗാ റമ്പാൻ പാട്ട്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി മീഡിയ കത്തോലിക്ക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക👉SUBSCRIBE US: https://www.youtube.com/mediacatholica👉LIKE US: https://www.facebook.com/mediacatholica/👉VISIT US: https://www.trichurarchdiocese.org/ ©️ The copyright of this video is owned by MEDIA CATHOLICA - Official Visual-Audio Platform of Archdiocese of Trichur under the Media Commission. Downloading, duplicating and re-uploading will be considered … Continue reading 4000 അമ്മമാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മെ​ഗാ റമ്പാൻ പാട്ട്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി

മരണം മധുരമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് | Rev Dr Vincent Variath | Episode 130

https://youtu.be/wWHNOaAsUYQ മരണം മധുരമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് | Rev Dr Vincent Variath | Episode - 130

മോശം സമയങ്ങളെ നല്ല സമയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? | Rev Dr Vincent Variath | Episode – 129

https://youtu.be/H-jf9HMd6CQ മോശം സമയങ്ങളെ നല്ല സമയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? | Rev Dr Vincent Variath | Episode - 129